Avfall/Farligt Avfall

Farligt avfall i verksamheter

(Journalblad för avfall)

Avfall som har sådana egenskaper att det kan vara skadligt för människors hälsa eller miljön kallas för farligt avfall. Farligt avfall kan till exempel vara mutagent, hälsoskadligt, cancerframkallande eller ekotoxiskt.

I bilaga 4 till avfallsförordningen (2011:927)  är de typer av avfall som betecknas som farligt avfall markerade med asterisk (*). Hur klassificeringen enligt bilaga 4 går till framgår av § 13 a och § 13 b i förordningen. Bedömning av om ett avfall har farliga egenskaper ska ske enligt § 11 b i samma förordning.

Förvaring
Du ska förvara farligt avfall så att det inte finns risk för läckage. Det innebär att avfallet ska förvaras oåtkomligt för obehöriga, väderskyddat och inom tät invallning som rymmer största kärlets volym plus tio procent av övriga kärl som förvaras inom invallningen. Farligt avfall måste också märkas. Det ska märkas med uppgift om att det är ett farligt avfall och vilken typ av avfall det handlar om.

Transport
Du kan få transportera mindre mängder farligt avfall som uppkommit i din egen yrkesmässiga verksamhet. För att få göra det måste du göra en anmälan till Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

För att transportera farligt avfall måste transportören ha ett särskilt tillstånd när mängden överstiger 100kg eller liter farlig avfall per år. Uppkommer det mindre än 100 kilo eller 100 liter farligt avfall per år ska en anmälan göras. Avfallet måste också följas av ett transportdokument. Transportdokumentet ska innehålla uppgift om avsändare, mottagare, avfallsslag och avfallsmängd samt skrivas under av avsändaren.

Anteckningsskyldighet
Om du hanterar farligt avfall kan du vara skyldig att föra anteckningar över det farliga avfallet. Det gäller dig som:

  • Bedriver en verksamhet där farligt avfall uppkommer
  • Yrkesmässigt samlar in farligt avfall
  • Yrkesmässigt transporterar farligt avfall och är tillståndspliktig enligt 36 § eller anmälningspliktig enligt 42 § i avfallsförordningen
  • Är handlare eller mäklare som säljer eller förmedlar farligt avfall

Anteckningarna ska du föra i kronologisk ordning och spara i minst tre år. Du kan läsa mer om denna skyldighet och vad anteckningarna ska innehålla i avfallsförordningen (2020:614) 6 kap.

Rapportering farligt avfall
Sverige behöver ha bättre kontroll på sitt farliga avfall. Därför har kraven skärpts på att företag och verksamheter ska rapportera uppgifter om sitt farliga avfall till ett nytt avfallsregister. Från den 1 november 2020 är det krav på att verksamheter ska rapportera. På Naturvårdsverkets hemsida finns det stöd och instruktioner till verksamheter som ska rapportera farligt avfall.

Sidan uppdaterades 2023-05-11