Luftkvalitet

Luften skall vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas. (Miljömål 2: Frisk luft)

Luften består till ca 80 % av kväve och 20 % av syre. Ungefär 1 % utgörs av andra gaser, vilka ändå har en enorm påverkan på våra liv. Koldioxid och andra växthusgaser påverkar temperaturen på jorden och ozon på hög höjd skyddar jorden från skadlig strålning. Men ozon, partiklar och andra föroreningar nära jordytan påverkar både miljön och vår hälsa negativt. Vi får ökad växthuseffekt, försurning, övergödning och snabbare korrosion av t.ex. metall- och stenföremål. Hälsoeffekterna sträcker sig från irritation av luftvägar till allvarliga astmatiska problem, hjärtproblem, cancer och för tidig död.


Skadligast är inandningsbara partiklar, ozon och vissa organiska kolväten. En stor del av föroreningarna kommer från utsläpp i andra länder men lokalt kommer de bl.a. från trafik, vedeldning och industriella processer.

Som en del i miljöövervakningen mäts luftföroreningar på valda platser i kommunerna. I samarbete med Luft i Väst kan dessa mätningar användas dels för att se utvecklingen och planera åtgärder, dels för att beräkna spridning vid t.ex. utsläppsolyckor eller bränder.

Luften utomhus

Att luften är av god kvalitet är viktigt för vår hälsa och vårt klimat. Luftföroreningar kan leda till nedsatt lungfunktion och astma men också sjukdomar i hjärta, kärl och luftvägar. Föroreningar bidrar även till klimatförändringar, försurning, övergödning och uttunning av ozonlagret.

Dalslands Miljö- och energikontor är medlemmar i Luft i Väst som verkar för en bättre luft i Västra Götalands län. I samarbete med Luft i Väst genomför vi mätningar av luftföroreningar och dess effekter.

Sidan uppdaterades 2023-05-11