Förorenade områden

Förorenade områden är mark, grundvatten, ytvatten, sediment eller byggnader där halten av något ämne är så hög att det kan orsaka en risk för människors hälsa eller miljön. Orsaken till föroreningarna kan kopplas till tidigare och nuvarande industrier eller annan verksamhet som påverkat miljön negativt.

I Länsstyrelsens WebbGIS finns en karta över de konstaterat eller misstänkt förorenade områdena som registrerats i länet. I höger spalten finns en flik Lagerlista, välj Miljö och potentiellt förorenade områden. Du kan också kontakta Dalslands miljö- och energikontor för att få mer information. Tänk på att även om myndigheterna saknar upplysningar om fastigheten, så är det ingen garanti för att det inte finns föroreningar.

Miljöbalken och ansvar för förorenade områden
Reglerna om förorenade områden finns i miljöbalkens 10 kapitel. Ansvaret för att undersöka och vid behov sanera ett förorenat område ligger i första hand på verksamhetsutövaren – den som orsakat föroreningen. I andra hand kan den som förvärvar en fastighet bli ansvarig under vissa förutsättningar. Om du genom köp, byte eller gåva har förvärvat en fastighet efter den 31 december 1998 kan det bli du som har ansvar för att undersöka och sanera fastigheten. Då krävs det dels att det inte finns kvar någon förorenare, och dels att du kände till eller borde ha känt till att fastigheten var förorenad vid förvärvet.

Tillsynsansvar
Tillsynsansvaret för förorenade områden styrs av miljötillsynsförordningen. Dalslands miljö- och energinämnd är tillsynsmyndighet över förorenade områden där föroreningarna härrör från miljöfarliga verksamheter som nämnden har tillsyn över inklusive de verksamheter som lagts ned och där nämnden hade tillsyn över den miljöfarliga verksamheten. Nämnden är även tillsynsmyndighet över förorenade områden som orsakats av verksamheter som lagts ned före 1 juli 1969. Dalslands miljö- och energikontor har arbetat fram en handlingsplan för arbetet med förorenade områden. 

Informations- och anmälningsplikt
Om du, t.ex. vid grävarbeten, upptäcker en förorening på en fastighet som du äger eller brukar ska du genast informera tillsynsmyndigheten om detta. Detta gäller oavsett om fastigheten har ansetts förorenad tidigare. Var uppmärksam på om det är konstig lukt eller avvikande färg i marken.
Om du planerar att göra markarbeten eller åtgärder i ett förorenat område kan det krävas en anmälan om detta till tillsynsmyndigheten enligt 28 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Blankett som kan användas för sådan anmälan och för information när förorening upptäcks hittar du via Blanketter längst upp på sidan. 

Sidan uppdaterades 2023-05-11