Miljöledning

År 2010 startade Dalslands Miljökontor en storsatsning med att organisera miljöarbetet inom verksamheterna i de fyra Dalslandskommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och Mellerud genom införandet av miljöledning. Kommunerna har en nyckelroll för att lokalt skapa en god miljö och arbeta för en hållbar utveckling. Dalslandskommunerna har en hög ambitionsnivå på miljöområdet och verkar aktivt för en hållbar utveckling. 

Ett miljöledningssystem är ett verktyg för att systematiskt och långsiktigt arbeta för att minska kommunens miljöpåverkan. Innehållet av miljöledningsarbetet hanteras av kommunchefens ledningsgrupp. Miljöstrategerna på Dalslands miljö- och energikontor stöttar kommunerna i miljöledningsarbetet. 

Miljöledningsarbetet kan ses som ett hjul som ska leda till en ständig förbättring av miljöarbetet. Genom att planera, följa upp och genomföra framtagna handlingsplaner kan kommunens miljöarbete förbättras. Nedan visas en illustration av miljöledningshjulet. 

Schematisk bild över miljöledningen

Planera 
I kommunen finns det styrdokument såsom Avfallsplan, Naturvårdsprogram och Energi och klimatstrategi som beskriver kommunens färdriktning inom miljöområdet. Det finns även rutiner som gäller för alla anställda. 
 
Genomföra 
Utifrån befintliga styrdokument, policy och rutiner ska respektive verksamhet bryta ner de övergripande miljömålen till mål som är anpassade till verksamheten. Aktiviteter för att nå de uppsatta verksamhetsmålen tas fram i verksamhetsplanen. 
  
Följa upp 
För att bedöma hur väl verksamheten närmar sig de uppsatta målen ska regelbunden uppföljning utföras. Miljönyttan kan mätas med hjälp av nyckeltal. Varje år tar miljöstrategerna fram en miljöredovisning för att beskriva miljöarbetet. Interna miljörevisioner utförs ungefär vart 3:e år. 
 
Förbättra 
En viktig del av miljöledningsarbetet är förbättringsfasen som inkluderar intern kommunikation och utbildning. Allas delaktighet är viktigt i miljöledningsarbetet. Behovet av miljöutbildning utreds kontinuerligt.

Sidan uppdaterades 2023-03-16