Bostadsmiljö

Eftersom vi tillbringar en stor del av vår tid i våra bostäder är inomhusmiljön viktig för vår hälsa och vårt välbefinnande. Problem i boendemiljön kan orsakas av många saker och upplevs ofta olika. Det kan handla om t.ex. bristande ventilation, fukt, mögel, temperatur eller andra störningar.

En störning måste utgöra en olägenhet i miljöbalkens mening för att miljö- och energikontoret ska kunna vidta åtgärder mot en hyresvärd eller bostadsrättsförening. Med olägenhet menas en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan negativt och som inte är ringa eller tillfällig. Bedömningen av vad som är en olägenhet för människors hälsa utgår från vad människor i allmänhet anser vara en olägenhet och inte enbart en enskild individ. Hänsyn ska dock tas till personer som är något mer känsliga än vad som kan anses normalt, exempelvis allergiker och astmatiker

Klagomål på din bostadsmiljö
Om du upplever störningar i din bostad ska du kontakta din hyresvärd alternativt styrelsen i din bostadsrättsförening samt gett vederbörande rimlig tid och möjlighet att åtgärda problemet. Om de inte vidtagit åtgärder inom rimlig tid kan du lämna in ett klagomål till miljö- och energikontoret.

Anmälan klagomål

Sidan uppdaterades 2023-03-16