Miljöskydd

Arbetet med miljöskydd omfattar handläggning av anmälningar om miljöfarlig verksamhet samt yttranden till länsstyrelse eller miljödomstol över miljöfarliga anläggningar som är tillståndspliktiga enligt miljöbalken. Tillsyn (kontroll av lagefterlevnad) bedrivs på verksamheter som påverkar miljön. Vanligtvis kontrolleras utsläpp till luft, vatten och mark, vilka kemikalier och avfall som hanteras samt hur man arbetar förebyggande med miljöfrågor. Tillsynen kan även omfatta verksamhetens hushållning med råvaror, energi och andra resurser. Återanvändning, återvinning och annat miljötänkande ska främjas. 

De verksamheter som Miljökontoren har tillsyn över omfattar allt ifrån stora industrier till små verkstäder, oljecisterner, enskilda avloppsanläggningar och värmepumpar. Beroende på inriktning och omfattning ska miljöfarliga verksamheter anmälas och/eller tillstånd sökas hos kommun, länsstyrelse eller miljödomstol. Klassificeringen görs enligt bilagan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899). Mer information hittar du under fliken miljöfarlig verksamhet. 

Sidan uppdaterades 2023-05-11