Kylmedia

Köldmedier är olika typer av ämnen som ingår i alla kylar, frysar, luftkonditionering och värmepumpar. Vissa av ämnena är växthusgaser som har en negativ klimatpåverkan. För att minimera klimatpåverkan har EU och Sverige särskilda regler för anläggningar med större mängder köldmedier.

Ny lagstiftning från 1 januari 2017 
Den nya förordningen SFS (2016:1128) om fluorerade växthusgaser började gälla 1 januari 2017 och förändrade bland annat kraven för installation, konvertering av utrustning och årsrapportering av anläggningar.

Den nya svenska f-gasförordningen medför bland annat: 

 • Krav på läckagekontroll för utrustning med 5 ton CO2e. För hermetiskt sluten utrustning är det krav på läckagekontroll för utrustning med 10 ton CO2 (e) eller mer (aggregat ska då vara . 
 • Gränsen för inrapportering är för en stationär anläggning 14 ton CO2 (e)  eller mer. 
 • Operatör av mobil utrustning på minst 14 ton CO2 (e)  ska skicka årsrapport till miljökontoret.

Regler vid läckagekontroll 
Från och med 2015 ska mängden köldmedia anges i ton koldioxidekvivalenter (CO2 (e)) istället för i kilo köldmedier. Läckagekontrollerna för varje aggregat ska följa den nya EU-förordningen (517/2014)

Hur ofta läckagekontrollerna ska utföras bestäms av mängden ton CO2 (e) och rapporteras in senast den 31 mars efterföljande år.

Mängden koldioxidekvivalenter    Läckagekontroller 
5 ton CO2 (e)  eller mer                  1 gång per 12 månader 
50 ton CO2 (e) eller mer            1 gång per 6 månader 
500 ton CO2 (e)  eller mer    1 gång per 3 månader

Köldmedierapportens innehåll:
Alla kontroller som utförs under ett kalenderår ska redovisas i en köldmedierapport till miljöenheten en gång om året (senast den 31 mars året efter). Rapporten ska innehålla följande uppgifter:

 • Operatörens/verksamhetsutövarens namn och organisationsnummer
 • Fastighetsbeteckning
 • Belägenhetsadress
 • Kontaktuppgifter
 • Namn och certifikat på teknisk personal
 • Datum för läckagesökning och uppföljande kontroller vid ingrepp per aggregat
 • Certifierad kylentreprenör
 • Mängd och typ av köldmedier som har installerats
 • Mängd köldmedier som har fyllts på vid service och underhåll
 • Omhändertagen mängd köldmedier för återvinning och bortskaffning.

Anmälan om ny anläggning 
Om du installerar en ny köldmedieanläggning som överstiger 14 ton CO2 (e) ska du anmäla det innan till Dalslands miljö-och energikontor.

Installationsintyg 
Installationsintyget måste upprättas av en certifierad kylentreprenör. I installationsintyget ska följande uppgifter finnas med:

 • Installationsdatum
 • Aggregatbeteckning
 • Köldmedietyp
 • Verklig/uppskattad mängd köldmedier
 • Fastighetsbeteckning
 • Belägenhetsadress
 • Operatörens/verksamhetsutövarens namn och organisationsnummer

Miljösanktionsavgift (vanligast förekommande)

 • Vid inte uppfyllda föreskrivna krav för läckagekontroll ska en miljösanktionsavgift betalas med 5 000 kronor.
 • Försenad med att lämna in en rapport ska en miljösanktionsavgift betalas med 1000 kronor.
 • Vid utebliven underrättelse till miljö-och energikontoret innan installation/konvertering (aggregat över 14 ton CO2 (e)) ska en miljösanktionsavgift betalas med 5000 kr.

 

Sidan uppdaterades 2023-03-15