Cisterner

Miljöskyddskrav för cisterner

För vem gäller kraven?

De krav och råd som beskrivs i detta informationsblad gäller för den som förvarar brandfarliga vätskor eller spillolja i cisterner som rymmer mer än 1 m3 vätska samt de rörledningar och slangledningar som är anslutna till sådana cisterner. I vattenskyddsområde gäller kraven även för hantering av mer än 150 liter i lösa behållare (dunkar, fat och behållare godkända för transport som ADR-tankar mm). Kraven finns i NFS 2021:10.

Utöver miljöskyddskraven kan det finnas andra krav. Tillståndsplikt råder om vissa volymgränser överskrids (se MSBFS 2013:3). Det är Räddningstjänsten i din kommun som du ska kontakta i de frågorna. Kommunernas bygglovsenhet kan informera om det krävs bygglov eller bygganmälan för din cistern. För transportbehållare finns särskilda regler (MSBFS 2020:9). Polisen är då tillsynsmyndighet och kan kontaktas i de frågorna.

Vad ska du göra?

Informera innan cisternen installeras eller hanteringen i vattenskyddsområde påbörjas

Du ska informera Dalslands Miljö och energikontor skriftligen senast fyra veckor innan du påbörjar installationen av en cistern med brandfarlig vätska eller spillolja. Använd den blankett som finns under blanketter. Du ska informera Dalslands Miljö och energikontor oavsett om cisternen är ny eller gammal när den anskaffas. Det gäller även när en cistern byts ut mot en annan.

I vattenskyddsområden gäller motsvarande informationskrav även för lösa behållare om hanteringen överstiger 150 liter. Observera att det i en föreskrift för ett vattenskyddsområde kan finnas särskilda regleringar såsom förbud eller ytterligare krav.

Låta kontrollera cisternen och det sekundära skyddet

Du ska låta göra både en installationskontroll i samband med att cisternen installeras och återkommande kontroller därefter. Om cisternen repareras måste den kontrolleras innan den tas i bruk. Kontroller ska ske av ackrediterade företag som efter kontrollen lämnar en kontrollrapport till dig. På Swedac:s webbplats kan du se vilka företag som är ackrediterade. Kontrollintervallerna för olika cisterner framgår ur Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om cisterner med anslutna rörledningar för brandfarliga vätskor (5 kap 9-10 §§ MSBFS 2018:3). Om cisternen är belägen i ett vattenskyddsområde finns krav i NFS 2021:10 på sekundärt skydd och på motsvarande kontroller av skyddet som gäller för cisternen. Det sekundära skyddet till spilloljecisterner ska kontrolleras vart sjätte år. Om sekundärt skydd saknas måste ett sådant anordnas. Det gäller även i vattenskyddsområde för lösa behållare vid förvaring av mer än 150 liter brandfarlig vätska eller spillolja.

Spara kontrollrapporten

Kontrollrapporter ska hållas tillgängliga för Dalslands Miljö och energikontor vid tillsyn. Tänk också på att spara kontrollrapporter så att en ny fastighetsägare får de aktuella rapporter som hör till cisternerna.

Informera om omhändertagande när cisternen tas ur bruk

Senast i samband med att en cistern tas ur bruk ska Dalslands Miljö och energikontor informeras om hur cisternen samt eventuella föroreningar ska omhändertas. Använd blankett. Cisternen räknas som tagen ur bruk när den är rengjord och påfyllnadsrör, avluftningsledningar och liknande tagits bort. En cistern som inte är rengjord är ”i bruk” och ska kontrolleras enligt gällande kontrollintervall.

Anmäla läckage och sanering

Du är skyldig att underrätta Dalslands Miljö och energikontor om du upptäcker en förorening som kan medföra skada eller olägenheter för människors hälsa eller miljön. Du måste även i förväg anmäla efterbehandling av förorenad mark till Dalslands Miljö och energikontor om spridningsrisken eller risken för exponering av föroreningarna kan öka genom åtgärderna och risken inte bedöms som ringa. I andra fall bör du samråda med Miljö- och hälsoskydd.

Vad händer om kraven inte uppfylls?

Miljösanktionsavgift kan bli aktuell om tillsynsmyndigheten inte informeras inför installation. Om cisterner eller sekundära skydd har brister kan krav på åtgärder ställas och i allvarliga fall kan förbud beslutas.

En cistern som inte kontrollbesiktigats kan ge upphov till läckage, vilket kan medföra ett omfattande och kostsamt saneringsarbete, och i värsta fall skada mark, grundvatten och vattentäkter för lång tid framöver. Den typen av skada ersätts normalt inte av försäkringsbolagen.

Vid tillsynsbesök kontrollerar tillsynsmyndigheten att kraven har följts. Krav på åtgärder kan ställas i samband med tillsyn och dokumentkontroll

Information om avgift

Dalslands Miljö och energikontor tar ut timavgift för handläggning och tillsyn utifrån den taxa som kommunfullmäktige har fastställt.

Lämpliga skyddsåtgärder och försiktighetsmått

 • All hantering av oljebaserade produkter ska ske på ett från miljösynpunkt säkert sätt.
 • Invallning eller liknande krävs normalt i vattenskyddsområde och bör även finnas om behållaren eller cisternen är placerad nära exempelvis vattentäkter eller vattendrag.
 • Påkörningsskydd bör finnas om cisternen är placerad där fordon passerar.
 • Cisternen bör inte vara placerad i närheten av dagvattenbrunnar eller liknande.
 • Någon form av spillskydd bör finnas.
 • Spillzonen bör vara tät, till exempel med betong eller ytbehandlad asfalt.
 • Absorptionsmedel bör finnas nära tillhands i händelse av spill.
 • Cisterner som tas ur bruk bör i första hand tas bort. Du bör kontrollera att cisternen inte läckt. Om det av något skäl är otänkbart att ta bort den (till exempel sättningsrisk för byggnad) kan den sandfyllas efter rengöring, men först måste du kontrollera att cisternen är hel.
 • Oljeavfall samt nivåmätare med kvicksilver är farligt avfall och lämnas in till en miljöstation eller en återvinningscentral (hushåll) eller ett godkänt mellanlager (företag).
 • Enligt miljöbalkens regler om egenkontroll bör du ha planerat och tänkt igenom vilka åtgärder som ska vidtas vid läckage.
 • Du bör löpande kontrollera att cisternen fungerar och att läckage inte sker.

Bestämmelser för cisterner

I Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2021:10) finns bestämmelser för cisterner samt skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor, däribland diesel, eldningsolja och spillolja. Föreskrifterna berör alla cisterninnehavare som lagrar dessa vätskor.

Allmänna hänsynsregler

I miljöbalken (1998:808) finns allmänna hänsynsregler (kap 2) och krav på egenkontroll (kap 26 § 19) som gäller för alla. Regler om förorenad mark finns bland annat i balkens kap 10 och i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Sidan uppdaterades 2023-05-11