Värmepump

Värmepumpar räknas som miljöfarliga eftersom de kan innehålla köldmedier som är kraftiga växthusgaser (många gånger värre än koldioxid) och bidrar till växthuseffekten om köldmedia läcker ut. Äldre värmepumpar kan även innehålla köldmedier som bryter ned ozonskiktet. Köldbärarvätskan som cirkulerar i jorden, ytvattnet eller ner i berget, innehåller också ämnen som kan påverka miljön negativt.

Ansökan krävs

Innan du installerar en värmepump som tar sin värme från jord, berg, grundvatten eller sjö, så måste du lämna in en ansökan i god tid till Dalslands miljökontor. Detta för att vi ska kunna avgöra om det finns några risker för föroreningar av kommunala vattentäkter och/eller privata brunnar och att anläggningen använder godkända köldmedier. Ansökan resulterar i ett delegationsbeslut med villkor, råd och rekommendationer. Om man stöter på till exempel en gammal oljetank i jorden under arbetet med värmepumpsinstallationen så är fastighetsägaren den som i första hand bekostar bortforsling, sanering och dylikt (efterbehandlingsansvar).

Med ansökan SKA det även bifogas en kartskiss - Obligatoriskt!

För luftvärmepump krävs ingen anmälan eller ansökan, men tänk på att du måste anlita en installatör som är ackrediterad att hantera köldmedia. Det kan även vara bra att i förväg fråga om luftvärmepumpens ljudnivå.

Varför värmepump?

Att installera värmepump blir allt vanligare i våra dagar av stigande el- och oljepriser. Trots innehållet av potentiellt skadliga köldmedier är det ett relativt miljövänligt alternativ som kan spara mycket el. Principen är densamma som i kylskåpet; att flytta värme från en plats till en annan. En värmepump kan flytta värme från mark (jord eller berg), vatten eller luft till ditt hus. Kontakta en energirådgivare för att reda ut vilken typ av värmepump som skulle passa ditt hus bäst. Och kom ihåg att ett av de bästa sätten att spara el är att slippa förbruka el; fundera på att isolera tak, väggar eller fönster så förlorar inte huset lika mycket värme.

Sidan uppdaterades 2023-05-11