Miljöfarlig verksamhet

Miljöfarlig verksamhet är all användning av mark, byggnader eller anläggningar som ger utsläpp till mark, luft eller vatten, och som kan vara skadlig för människors hälsa eller miljön. Det ställs en hel del krav på miljöfarliga verksamheter, bland annat ska alla företag bedriva egenkontroll.

De verksamheter som Miljökontoret har tillsyn över omfattar allt ifrån stora industrier till små verkstäder, oljecisterner, enskilda avloppsanläggningar och värmepumpar. Beroende på inriktning och omfattning ska miljöfarliga verksamheter anmälas och/eller tillstånd sökas hos kommun, länsstyrelse eller miljödomstol. Klassificeringen görs enligt bilagan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899). 

Planerar du att starta en miljöfarlig verksamhet?
För vissa miljöfarliga verksamheter måste du göra en anmälan till Miljö - och energikontoret, eller söka ett tillstånd hos Länsstyrelsen. För att göra en anmälan kan du fylla i blanketten Anmälan, C-verksamhet (Miljöfarlig verksamhet). För att få reda på om din verksamhet är anmälnings- eller tillståndspliktig kan du titta i miljöprövningsförordningen, där framgår om din verksamhet är en A, B eller C verksamhet.

  • A-verksamheter ska ha mark- och miljödomstolens tillstånd att anlägga eller driva verksamheten.
  • B-verksamheter ska ha länsstyrelsens tillstånd att anlägga eller driva verksamheten. 
  • C-verksamheter ska anmäla anläggande eller drift av verksamheten till miljö-och hälsoskyddsnämnden.

En anmälan ska lämnas till Miljö - och energikontoret minst sex veckor innan verksamheten startar. Att få tillstånd från Länsstyrelsen tar betydligt längre tid. Tänk på att du inte får påbörja din verksamhet innan du fått ett tillstånd. En avgift tas ut för handläggningen av anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige som justeras årligen. 

Ändrad verksamhet
Om du gör förändringar som påverkar miljön i din anmälningspliktiga verksamhet ska du i god tid (senast sex veckor innan) anmäla det till Miljö - och energikontoret

Om du vill göra en förändring av en tillståndspliktig verksamhet krävs det tillstånd, såvida det inte bara handlar om en mindre förändring. Då kan det räcka med en anmälan.

Om verksamheten byter ägare ska Miljö - och energikontoret informeras snarast. I vissa fall betyder det att den nya verksamhetsutövaren ska lämna in en anmälan enligt 9 kapitlet miljöbalken, även om inga större ändringar av verksamheten har skett. I andra fall kan man använda blanketten Upplysning om ny verksamhetsutövare. 

Miljörapport
Om du bedriver en tillståndspliktig verksamhet ska du varje år, senast den 31 mars, lämna en miljörapport över föregående års verksamhet till Miljö - och energikontoret. Om miljörapporten kommer in för sent kan det leda till miljösanktionsavgift.

Påföljder
Miljösanktionsavgift
Miljösanktionsavgift är en straffavgift som ska betalas för vissa förseelser. Pengarna går till staten men det är tillsynsmyndigheten som beslutar om att utdöma miljösanktionsavgift. Exempel på förseelser för vilka miljösanktionsavgift ska betalas är:

  • att inte följa vissa föreskrifter som har meddelats med stöd av miljöbalken, till exempel föreskrift om att lämna miljörapport.
  • att inte upprätta transportdokument för transport av farligt avfall.

Böter eller fängelse
Man kan dömas till böter eller fängelse för vissa överträdelser av miljöbalken, till exempel för miljöbrott, otillåten verksamhet och nedskräpning.

Tillsyn
Miljö - och energikontoret kontrollerar att verksamheterna inte bryter mot miljöbalkens bestämmelser och att det finns en fungerande egenkontroll.

I tillsynen kan vi granska rapporter och göra föranmälda eller oanmälda inspektioner. Anmälnings- och tillståndspliktiga verksamheter inspekteras årligen, eller i vissa fall med ett intervall om tre år.

I tillsynen ingår också bland annat handläggning av anmälningar, tillstånd och klagomål. Dalslands Miljö - och energikontor har en rådgivande funktion men kan också förelägga om åtgärder.

Om Dalslands Miljö och energikontor misstänker brott mot miljöbalken och överträdelsen kan vara straffbar är vi skyldiga att anmäla för åtalsprövning.

Sidan uppdaterades 2023-03-15