Värmepumpar

Värmepumpar räknas som miljöfarliga eftersom de kan innehålla köldmedier som är kraftiga växthusgaser (många gånger värre än koldioxid) och bidrar till växthuseffekten om köldmedia läcker ut. Äldre värmepumpar kan även innehålla köldmedier som bryter ned ozonskiktet. Köldbärarvätskan som cirkulerar i jorden, ytvattnet eller ner i berget, innehåller också ämnen som kan påverka miljön negativt.

Ansökan krävs

Innan du installerar en värmepump som tar sin värme från jord, berg, grundvatten eller sjö, så måste du lämna in en ansökan i god tid till Dalslands miljökontor. Detta för att vi ska kunna avgöra om det finns några risker för föroreningar av kommunala vattentäkter och/eller privata brunnar och att anläggningen använder godkända köldmedier. Ansökan resulterar i ett delegationsbeslut med villkor, råd och rekommendationer. Ansökningsblankett hittar genom att klicka på Blanketter längst upp på sidan.
Om man stöter på till exempel en gammal oljetank i jorden under arbetet med värmepumpsinstallationen så är fastighetsägaren den som i första hand bekostar bortforsling, sanering och dylikt (efterbehandlingsansvar).

Med ansökan SKA det även bifogas en kartskiss - Obligatoriskt!

En kartbild eller skiss ska skickas med ansökan. Av kartan ska det framgå hur långt från huset du borrar, hur långt det är till närmsta tomtgräns/tomtgränser (borrar du närmare än 10m behöver du grannyttrande från berörd granne som skriver under sitt medgivande). På kartan märker du även ut om du har egen dricksvattenbrunn och avlopp.

Värmepumpen bör inte placeras närmare än 30 m från en borrad vattentäkt eller 20 m från en grävd vattentäkt på grund av risken för förorening vid ett eventuellt läckage på kollektorslangen. Man bör heller inte borra närmare än 30-50 meter från en infiltrationsbädd för enskild avloppsanläggning eftersom det då finns risk att grundvattnet förorenas av bakterier och virus. Värmepumpen ska alltså placeras nedströms dricksvattenbrunn och uppströms infiltrationsbädd. 

En karta kan ritas och behöver inte vara i digital form, ritar du egen karta så märk ut vägnamn, skriv adress och fastighetsbeteckning så vi kan hitta fastigheten i vårt kartprogram. 

 

Exempel på karta: 

Ritad karta med borrhål

Luftvärmepump 
För luftvärmepump krävs ingen anmälan eller ansökan, men tänk på att du måste anlita en installatör som är ackrediterad att hantera köldmedia. Det kan även vara bra att i förväg fråga om luftvärmepumpens ljudnivå.

 

Varför värmepump?

Att installera värmepump blir allt vanligare i våra dagar av stigande el- och oljepriser. Trots innehållet av potentiellt skadliga köldmedier är det ett relativt miljövänligt alternativ som kan spara mycket el. Principen är densamma som i kylskåpet; att flytta värme från en plats till en annan. En värmepump kan flytta värme från mark (jord eller berg), vatten eller luft till ditt hus. Kontakta en energirådgivare för att reda ut vilken typ av värmepump som skulle passa ditt hus bäst. Och kom ihåg att ett av de bästa sätten att spara el är att slippa förbruka el; fundera på att isolera tak, väggar eller fönster så förlorar inte huset lika mycket värme.

Sidan uppdaterades 2022-08-30