Enskilda avloppsanordningar

Om du ska anlägga eller ändra en avloppsanordning ska du söka tillstånd från kommunen. Det åligger sökanden att själv skaffa sig kunskap om vad som behöver göras och hur, men miljökontorets personal har också en rådgivande funktion. För hjälp med rådgivning kontakta någon av våra inspektörer. Kontaktuppgifter nås via snabbknappen Kontakta oss längst upp på sidan.

Det finns många olika typer av avloppsanordningar och vilken som passar bäst i det enskilda fallet är i mångt och mycket en fråga om de naturgivna förutsättningarna, både vad gäller miljö- och hälsoskydd och vad gäller markens egenskaper. Olika områden har olika skyddsbehov och därmed olika krav på reningsgrad. Kommunerna är indelade i hög- respektive normal skyddsnivå. I områden med hög skyddsnivå är det framförallt kraven på högre grad avskiljning av fosfor som är aktuellt, eftersom fosfor bidrar till övergödning i sötvattenmiljöer. En bedömning i det enskilda fallet ska alltid göras och därför kan avsteg från skyddsnivåerna göras.

I valet av teknik finns mycket information att hämta på avloppsguiden.se.

Sedan 2016-06-22 gäller riktlinjer för prövning av ärenden om enskilda avlopp. I korthet anger dessa att man som sökande i första hand ska utreda möjligheten att inrätta ett kretsloppsanpassat avloppssystem, dvs en sluten tank , till vilken snålspolande toalett ansluts och annat slags rening av BDT (bad- , disk- och tvätt)-vatten.

Ansvar och skötsel

Det är verksamhetsutövarens ansvar att se till att anordningen fungerar som den ska. Det är lämpligt att välja en lättskött installation eller att ha ett väl fungerande serviceavtal med installatören. Tömning av slamavskiljare ska utföras regelbundet och ägaren ska kontrollera att den inte blir överfull. För permanentboenden sker slamtömning enligt schema en gång om året, men dispens om tömning vartannat år samt om eget omhändertagande kan medges. Läs mer om slamdispenser här.

Entreprenörsrapport

När en ny avloppsanordning har inrättats eller större förändringar är färdiga är det dags för slutbesiktning. I Dalsland består slutbesiktningen av att ni skickar in en Entreprenörsrapport till Dalslands Miljö- och Energikontor. Information om Entreprenörsrapporten

Sidan uppdaterades 2023-03-15