Avloppsslam

Slam från enskilda avlopp

Slamavskiljare och minireningsverk ska slamtömmas regelbundet för att säkra funktionen hos avloppsanordningen. Vid permanentboende ska slamavskiljare (två- och trekammarbrunnar) tömmas enligt schema en gång per år, fritidsfastigheter har som standard tömning av slam vartannat år och minireningsverk i enlighet med leverantörens rekommendationer. För att som permanentboende med låg belastning, beviljas tillstånd till tömning av slamavskiljare vartannat år, ska avloppsanordningens kapacitet överstiga rådande nyttjandegrad samt uppfylla aktuella krav på rening. Avgift för prövning tas ut även om ansökan avslås.

Dispens om egen tömning och omhändertagande av slam kan beviljas om det uppfyller krav på hygien- och smittskydd. Blankett hittar du via snabbknappen Blanketter längst upp på sidan.

Sidan uppdaterades 2023-03-15