Ansökningsprocessen

Hur fungerar ansökningsprocessen?

Ska du inrätta ett nytt enskilt avlopp så krävs det först tillstånd enligt Miljöbalken. Tillståndet ges utav Dalslands miljö- och energinämnd. För att få ett tillstånd måste ni skicka in en ansökningsblankett till miljö- och energikontoret. Nedan följer ansökningsprocessen i punktform:

 • Det första ni kan göra är att kontakta någon av miljö- och energikontorets inspektörer för att boka en tid för rådgivning ute på fastigheten. Miljöinspektören kommer då ut till er och ger råd och tips på vilka avloppslösningar som passar just din fastighets förutsättningar och vilken skyddsnivå som gäller.
  OBS! Miljöinspektören är inte konsult och får inte ge tips på entreprenörer eller vad olika lösningar kostar!
 • Skyddsnivån bestäms utifrån recipientens ekologiska status. Har recipienten problem med övergödning så gäller hög skyddsnivå. Hårdare krav kan komma att ställas om fastigheten/tomten ligger nära ett vattendrag eller sjö även vid normal skyddsnivå.
 • Inför en rådgivning är det rekommenderat att ni gräver en s.k. provgrop. Provgropen gör det möjligt för inspektören och er själva att se vilket markmaterial (lera, sand, grus etc.) som finns under matjorden. Provgropen bör grävas där en ny anordning kan tänkas bli placerad och ska vara mellan 40-60 cm djup.
 • Vid rådgivningen går miljöinspektören igenom olika lösningar som finns och som är godkända utefter skyddsnivån. Ansökningsblanketter och kartor till ansökan har inspektören normalt med sig på rådgivningen. Ansökningsblankett finns även att ladda ner, klicka på knappen Blanketter längst upp på denna sida. Ni får normalt en genomgång av hur ansökningsblanketten fylls i beroende på vilka alternativ som är aktuella. Ni får även informationsmaterial om olika lösningar som inspektören går igenom med er.
 • I Dalsland finns sedan 2016-06-22 nya riktlinjer för enskilda avlopp. Dessa eftersträvar att kretsloppsanpassade avlopp (sluten tank) väljs i första hand.
  ex. om ett minireningsverk är intressant så ska en kostnadsjämförelse mot sluten tank (och eventuellt BDT-anordning) skickas in ihop med ansökan så att inspektören kan göra en skälighetsbedömning enligt miljöbalken. Denna skälighetsbedömning kan inspektören i vissa fall göra direkt i fält beroende på belastningen, typ av boende (fritidshus etc.) och hur enkelt det är att komma åt och separera avloppen.
 • När ansökan sedan inkommer till Miljö- och energikontoret så granskas den. Är ansökan komplett med alla uppgifter miljöinspektören behöver för att kunna fatta ett beslut handläggs ansökan inom 6 veckor. Detta innebär att ett beslut erhålls normalt inom 1-6 veckor från det att en ansökan har inkommit till miljö- och energikontoret.
 • Skulle ansökan inte vara komplett när den inkommer får ni en begäran om komplettering. Beroende på hur mycket som saknas i ansökan kan begäran ske via post, e-post eller telefon.
  OBS Ansökan handläggs först efter att den är komplett!
  • TIPS: Är ni osäker på om alla uppgifter är ifyllda så kan ni ringa till miljöinspektören och gå igenom ansökan via telefon. På så sätt kan ni försäkra er om att ansökan är komplett ifylld när den inkommer till miljö- och energikontoret.
 • När ni sedan har fått tillståndet i hand och detta inte överklagas så vinner det laga kraft efter tre veckor. Ni har enligt dagens lagstiftning totalt 5 år på er att färdigställa avloppsanordningen, men den måste vara påbörjad inom 2 år, annars förfaller tillståndet och ett nytt måste då sökas.
 • När avloppet är färdigt så ska en ENTREPRENÖRSRAPPORT fyllas i och skickas in till miljö- och energikontoret. Läs mer om entreprenörsrapporten här!
 • När entreprenörsrapporten inkommer så granskas den. Skulle inspektören upptäcka felaktigheter i anläggandet eller om uppgifter/bilaga till entreprenörsrapporten saknas så blir ni kontaktade.
 • Ser allt ut att vara i sin ordning avslutas ärendet.
Sidan uppdaterades 2023-03-15