Riktlinjer

Riktlinjer för enskilda avlopp i Dalsland

Dalslands miljönämnd fattade beslut om nya riktlinjer för enskilda avloppsanordningar i Dalsland 2016-06-22. Orsaken till att Dalslands miljönämnd tagit fram dessa är för att få en enhetlig bedömning och handläggning, samt uppfylla de lagkrav som ställs på enskilda avloppsanordningar.

Riskerna med utsläpp av otillräckligt renat avloppsvatten är framförallt påverkan på enskilda eller allmänna dricksvattentäkter och grundvatten, smittspridning samt övergödning av sjöar, vattendrag och kustområden.

Riktlinjerna är inte en bindande föreskrift eller förordning, utan ska fungera som en bedömningsgrund för hur enskilda avlopp bör behandlas inom kommunerna mot bakgrund av miljöbalkens regelverk, lokala förutsättningar och behov av särskild hänsyn i vissa fall.

Riktlinjerna gäller i Dalslandskommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och Mellerud.

Du kan hitta riktlinjerna under ”Information”.

Sidan uppdaterades 2023-04-27