Hälsoskydd

Hälsoskydd handlar om att förhindra olägenheter för människors hälsa. En olägenhet är någonting som mer än tillfälligt påverkar vår hälsa negativt. Det kan vara buller, kyla, värme, luftföroreningar, radon, lukt, smittorisker o.s.v.

Bostäder och andra lokaler för allmänheten ska vara utformade och användas så att människors hälsa inte påverkas negativt. Att förebygga och åtgärda problem är fastighetsägarens ansvar. Hyresgäster som har hygieniska problem i sin bostadsmiljö ska i första hand vända sig till sin hyresvärd/fastighetsägare. Hjälper inte det bör man pröva med hyresgästföreningen innan man vänder sig till oss. Detsamma gäller om man störs av grannar.

Anmälningsplikt

För vissa lokaler och verksamheter krävs en skriftlig anmälan på särskild blankett till miljö- och energikontoret innan lokalen får tas i bruk respektive innan verksamheten påbörjas, blanketten hittar du via snabbknappen Blanketter längst upp på sidan (enligt förordningen 1998:899 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, § 38 samt enligt Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2012:5) om solarier och artificiella solningsanläggningar). Detta gäller verksamheter där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta, badanläggningar samt lokaler för undervisning.


Exempel på anmälningspliktiga verksamheter är:

  • Fotvård, tatuering, piercing, öronhåltagning, akupunktur
  • Solarier 
  • Bassängbad, badtunnor, bubbelpooler
  • Förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, särskola, specialskola, fristående skola, resurscentrum

När en anmälan kommit in gör vi en bedömning om lokalen är lämplig för den verksamhet som ska bedrivas.
Innan verksamheten börjar kommer miljö- och energikontoret att slutbesiktiga lokalen.

Sidan uppdaterades 2023-05-11