Skolor och förskolor

Skolor, förskolor och fritidshem

Om du ska starta en förskola, en skola eller ett fritidshem ska du anmäla detta till miljö– och energikontoret. Använd denna blankett.

Du måste också anmäla om du vill göra en större förändring i en verksamhet som redan är igång. Samma krav gäller för både fristående och kommunala verksamheter och oavsett om verksamheten är tillfällig eller permanent.

Det är ditt ansvar att se till att verksamheten följer reglerna om miljö- och hälsoskydd i miljöbalken. Syftet med din anmälan är att miljö – och energikontoret ska få möjlighet att bedöma om er verksamhet uppfyller aktuella miljö- och hälsokrav.

Det här ska du anmäla

  • Start av ny förskola, skola eller fritidsverksamhet
  • Ianspråktagande av nya utrymmen/lokaler där barn eller elever kommer att vistas stadigvarande. Detta gäller både vid en utökning av verksamheten inom samma byggnad eller vid tillbyggnad med t.ex. en eller flera moduler.
  • Flytt av befintlig verksamhet till nya lokaler

Det finns andra regler och tillstånd du behöver tänka på, du hittar dem under fliken Egenkontroll verksamheter inom hälsoskydd.

Det här behöver du inte anmäla

  • Utökning med nya utrymmen/lokaler där barn eller elever inte vistas stadigvarande, t.ex. toaletter, förrådsutrymmen, entré m.m.
  • Renovering av befintlig byggnad.

Det här behöver du informera Miljö – och energikontoret om

Om en redan anmäld byggnad tas i bruk där det tidigare bedrivits den verksamhet som du tänker starta så ska Dalslands miljö- och energikontor informeras så vi vet om det när det är dags för tillsyn, t ex tar en gammal skolbyggnad i bruk och startar en skola igen.

Anmälningsplikt enligt miljöbalken

Den som avser att driva förskola, skola, fritidshem med mera måste göra en anmälan enligt miljöbalken innan verksamheten påbörjas (38 § i förordning 1998:899). Om verksamheten startar innan en anmälan gjorts till miljö- och byggnadsnämnden kan miljö- och energikontoret komma att besluta om miljösanktionsavgift enligt förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter.

En anmälan ska göras vid nyetablering eller när verksamheten ändras så pass mycket att det är av betydelse för människors hälsa och miljön. Anmälningsplikt gäller till exempel om en skola eller förskola utökar med nya lokaler. Om en skola påbörjar förskoleverksamhet i sina lokaler är detta anmälningspliktigt eftersom det är en annan typ av verksamhet. Detta gäller också om man startar ett fritidshem i en redan anmäld verksamhet. En utökning av antalet barn eller elever i befintliga lokaler är dock inte anmälningspliktigt så länge lokalen är anpassad för ökningen.

Sidan uppdaterades 2023-05-11