Buller

Som buller räknas vanligen störande ljud, t.ex. bruset från trafik, ventilation eller maskiner. Det kan också vara andra oönskade ljud, som grannars musik sent på kvällen. Även andra ljud kan dock vara skadliga för oss och orsaka problem, helt enkelt för att de är för höga (t.ex. barnens tjoande på förskolor, eller discomusik). Förutom hörselskador och tinnitus, orsakade av för höga ljudnivåer, kan buller leda till trötthet, sömnstörningar, ökad stress m.m.

Riktvärden

Ljud mäts i decibel (dB). Decibelskalan är logaritmisk vilket innebär att ljudstyrkan inte ökar lika mycket mellan t.ex. 50 och 53 dB som mellan 53 och 56. Istället fördubblas ljudstyrkan för varje 3 decibels ökning (styrkan vid 56 dB är alltså redan fyra gånger högre än vid 50 dB). Det A som står efter dB, ovan, anger att värdet uppmäts med ett filter (A) som efterliknar hur våra öron uppfattar ljudet. Det är dock viktigt att komma ihåg att inte bara nivån utan även den tid vi blir utsatta för ljudet, påverkar risken för skador. 

Socialstyrelsen rekommenderar att vissa ljudnivåer inte ska överskridas, beroende på sammanhang. I hemmet ska bullret (”bakgrundsljud” utifrån och från ventilation m.m.) helst inte överstiga 30 dBA, medan ljudnivån utanför huset, vid fasaden, ska vara under 70 dBA. En god ljudnivå är cirka 55 dBA. Som jämförelse kan nämnas att normal samtalston ligger på 60 dBA och en viskning på ungefär 20 dBA.

På arbetsplatsen bör man inte utsättas för mer än 85 dBA under 8 timmar. När ljudnivåerna är högre ska man använda hörselskydd. På ställen där det spelas hög musik (disco, bio, gym och liknande) ska ljudnivån inte överstiga medelvärdet 100 dBA och ljudtopparna får inte överstiga 115 dBA eftersom det då är stor risk för hörselskador. Barn är känsligare än vuxna och om barn vistas i lokalerna ska medelnivån därför inte överstiga 90 dBA.

Ansvar

Verksamhetsutövare och arbetsgivare är ansvariga för att gäster och personal i verksamheten inte utsätts för skadliga ljudnivåer. När det gäller buller från ventilation och liknande är det fastighetsägarens ansvar att motverka störande nivåer. Om du upplever problem med störande ljud ska du i första hand vända dig till den som är ansvarig. Om det inte hjälper kan du kontakta oss på miljökontoret.

Åtgärder

Det bästa är naturligtvis att sänka volymen: att inte lyssna på musiken på maxnivå och att använda maskiner som bullrar mindre, till exempel. Om man måste utsätta sig för höga ljud är öronproppar eller hörselskydd att rekommendera – det är också bra för öronen att få vila i tystnad efteråt.

Mellan bostadsområden och vägar eller verksamheter som bullrar mycket kan man sätta upp bullerplank, buskage och liknande som minskar mängden ljud som når bostäderna. I byggnader där verksamheten medför höga ljudnivåer, som biografer eller förskolor och skolor, är det ofta lämpligt att sätta upp ljuddämpande material på väggar och i tak. Där musik spelas kan man låsa ljudanläggningen så att musiken inte kan överstiga en viss ljudvolym. Det finns också s.k. elektroniska öron som kan sättas upp i bullriga verksamheter och som varnar när ljudnivåerna blir för höga: praktiskt och pedagogiskt i t.ex. förskoleverksamhet.
Sidan uppdaterades 2023-05-11