Bassängbad

Du som driver ett badhus eller ansvarar för skötseln av bassänger som används av allmänheten eller av många andra personer ansvarar för att din anläggning har en god badvattenkvalitet och att det finns skriftliga rutiner för skötseln. Du ska ta prov på vattnet regelbundet och kontrollera doseringen av kemikalier till rengöringsanläggning för att säkerställa att Folkhälsomyndighetens riktvärden uppfylls.

Anmälan

Om du ska öppna en anläggning med bassängbad måste du anmäla detta till oss. Till bassängbad räknas anläggningar som är avsedda för vattenaktiviteter, till exempel bassänger, bubbelpooler, dammar, tankar och tunnor. Du ska göra en skriftlig anmälan senast sex veckor innan verksamheten startar. Tillsammans med anmälan ska du skicka med en teknisk beskrivning av bassängen och en ritning över övriga utrymmen.

Utebliven anmälan

Om en verksamhet som omfattas av anmälningsplikt tas i bruk innan en anmälan gjorts (eller om anmälan kommer in för sent) blir verksamhetsutövaren skyldig att betala en miljösanktionsavgift.

Vad kostar det att anmäla?

Vi tar timavgift för att behandla din anmälan. Därefter tar vi ut en årlig avgift för vår tillsyn. Läs mer om Taxor & Avgifter här.

Egenkontroll

När du har en verksamhet ska du fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka och förebygga att olägenheter för människors hälsa uppstår, detta kallas egenkontroll. Rutiner i egenkontrollen ska finnas skriftligt. Egenkontrollen bör bland annat innehålla:

  • Kontinuerliga mätningar av vattenkvaliteten
  • Tillsyn av reningsanläggningarna
  • Kontroll av doseringen av desinfektionsmedel
  • Rutiner vid förorening
Sidan uppdaterades 2023-05-11