Strandskydd

Strandskyddet syftar till att stärka allemansrätten längs sjöar och vattendrag, samt att bevara goda förutsättningar för växt och djurliv knutet till vatten och stränder. Normalt sträcker sig strandskyddet 100 m i båda riktningar från strandlinjen, men kan vara utökat till upp till 300 m.

Inom strandskyddat område krävs dispens för att ändra eller bygga nya hus eller anlägga andra konstruktioner som påverkar strandskyddets syften, som till exempel bryggor eller andra åtgärder som kan upplevas som privatiserande.
I kommunerna som ingår i Dalslands miljö- och energiförbund är det samhällsbyggnadsenheterna som prövar frågan om dispens och miljö- och energikontoret som ansvarar för tillsynen.
För att få dispens från strandskyddet krävs särskilda skäl och att syftet med strandskyddet inte påverkas negativt. Mer om dispensansökan finns på kommunernas hemsidor.

Här kan du läsa mer om strandskyddet.

Sidan uppdaterades 2024-06-19