Asbest

Hantering 
Eternitskivor på tak och fasader ska först vattenbegjutas och sedan tas ned så hela som möjligt. En halvmask med P3-filter samt skyddshandskar och skyddskläder av engångstyp ska användas.

Som privatperson får du lov att hantera asbesthaltigt material från ditt eget hus, men du ska vara väl medveten om riskerna och ha kunskap om hur du undviker hälsorisker och olägenhet för omgivningen. Ska du hantera asbesthaltigt material inomhus rekommenderas att du tar kontakt med en ackrediterad fackman, likaså om du ska hantera lös asbest.

Ska du hantera asbest själv tänk på följande:

  • Skydda dig genom att använda andningsmask och saneringsoverall med huva och tättslutande handskar av engångstyp.
  • Tänk på att asbestpartiklar är mycket små, använder du dammsugare kommer partiklarna att finnas kvar även om du byter filterpåse och spridas nästa gång du använder dammsugaren.
  • Likaså hamnar partiklarna i tvättmaskinen om du tvättar overallen eller kläder och sedan hamnar partiklarna på andra kläder.
  • Skyddskläder ska alltid förvaras utomhus
  • Den som hanterat asbest ska byta kläder och tvätta sig före måltid.

Att hantera asbest och eternit kräver mycket kunskap och planering för att undvika och minska riskerna.

Nedmontering 
När du ska montera ner eternitplattor är det viktigt att de inte går i sönder och därmed lösgör det skadliga dammet. För att minska risken för dammbildning kan plattorna vattenbegjutas. Undvik dock högtryckstvätt eftersom dammpartiklar kan frigöras. En fuktig asbestinnehållande massa kanske uppstår efter vattenbegjutningen, samla upp denna innan vattnet hunnit avdunsta så undviker du damning. Både plattorna och massan ska paketeras i tättslutande förpackningar och hanteras som farligt avfall.

Paketering och transport av asbestavfall 
Eternit och övrigt asbestinnehållande avfall räknas som farligt avfall. Det är viktigt att avfallet förvaras och transporteras så att det inte dammar. Är det mindre volymer kan tejpade plastsäckar fungera. Större volymer kräver kanske en sluten container. Använda overaller och engångsmasker ska hanteras på samma sätt som asbesten eftersom partiklarna lätt sätter sig i materialet. Du ska inte blanda asbestavfall med annat avfall, till exempel rivningsavfall. Märk tydligt dina påsar eller emballage med varningstexten ASBEST.

Asbest tas endast emot i små mängder av återvinningscentralerna på grund av att det är klassat som farligt avfall.  Fastighetsägaren ansvarar för att transport och omhändertagning av större mängder, såsom vid tak- eller fasadbyten, sker av godkänd entreprenör.

För skyddsutrustning, yrkesmässig hantering av asbest samt arbetsskyddsföreskrifter – kontakta Arbetsmiljöverket.

Sidan uppdaterades 2023-03-15