Verkstäder

Planerar du att starta en verkstad är det bra att känna till att bilverkstäder räknas som miljöfarlig verksamhet. Det beror på att det finns risk för utsläpp av oljor och kemikalier till mark och vatten.


Lagkraven i miljöbalken gäller alla miljöfarliga verksamheter. Du som ska driva en miljöfarlig verksamhet är ansvarig för att ditt företag följer alla lagar och regler på miljöområdet.

Du behöver inte anmäla att du ska starta bilverkstad. Hör gärna av dig till oss om du behöver tips och råd.

Några saker att tänka på inför starten

Det bästa är om verkstaden inte har någon avloppsbrunn. Ett alternativ för att bli av med vatten från regn och snö är att ha golvrännor som inte är kopplade till avlopp. Vattnet avdunstar och slam och grus kan tas omhand. Om det finns avlopp i verkstaden ska vattnet ledas till en oljeavskiljare. Innan vatten får släppas till avloppsnätet ska detta anmälas till tekniska förvaltningen i din kommun.

Tänker du använda en cistern för spillolja? Om den är större än 1 m3 ska det anmälas till oss.

Att driva en bilverkstad
Du som driver en bilverkstad ansvarar för att ditt företag följer alla lagar och regler på miljöområdet. Lagkraven i miljöbalken gäller alla miljöfarliga verksamheter och där ingår bilverkstäder.

Tillsyn

Miljö- och energikontoret har tillsyn över miljöfarliga verksamheter. Det innebär att vi kontrollerar att företaget följer de lagar som finns. Vi ger också information och arbetar förebyggande. För att kontrollera din fordonstvätt gör vi en inspektion på plats. Då tittar vi på hur det ser ut och pratar om era rutiner. Vi tittar också på papper om avfall och cisterner.

Det företag som vi har tillsyn på betalar en tillsynsavgift per timme för det arbete som vi lägger ner. Här räknas med besöket på företaget men också förberedelser och efterarbete. Antalet timmar beror bland annat på vilken typ av verksamhet du har och hur bra verksamheten sköts. Om vi behöver följa upp brister från tidigare besök kommer tillsynsavgiften bli högre. Ibland gör vi extra tillsyn. Det kan vara om någon har skickat in klagomål till oss. Om klagomålet är befogat får företaget betala för den tid som läggs ner.

Det är viktigt att du som har en bilverkstad har rutiner för följande:


Transport av farligt avfall
Transporterar du själv farligt avfall till en återvinningscentral? För att få göra detta krävs en anmälan till Länsstyrelsen. Anmälan gäller i fem år och måste sedan förnyas. Anmälan kan göras elektroniskt på länsstyrelsens webbplats. 

Anlitar du ett företag för transport av farligt avfall? Företag som kör farligt avfall åt andra ska ha tillstånd för detta från Länsstyrelsen. Kontrollera om din transportör har tillstånd.

Förvaring av farligt avfall
Flytande farligt avfall ska förvaras så att det inte riskerar att nå avlopp eller miljön. Det är också viktigt att obehöriga personer inte kan komma åt avfallet. Därför kan avfallet behöva låsas in om det förvaras utomhus. Om avfallet förvaras i en invallning utomhus behövs tak över invallningen. Annars kan invallningen bli full av regnvatten. Då räcker inte invallningen till för att ta hand om kemikalieläckage.

Cistern
Cisterner som innehåller spillolja ska besiktigas regelbundet. Hur ofta beror på vilken typ av cistern det är.

Kemikalier
Enligt produktvalsprincipen i miljöbalken är du skyldig att välja den kemikalie som är minst skadlig för hälsa eller miljön. Kemikalier ska förvaras så att de inte riskerar att nå avlopp eller miljön. Bilar som riskerar att läcka bör i första hand stå inomhus. Om bilen ska stå ute måste uppsamlingstråg läggas under bilen.

Städning
Verkstadsgolv bör torrstädas genom sopning eller dammsugning. Om verkstadens golv behöver våtskuras bör skurvattnet samlas upp och renas (till exempel sedimenteras) innan det leds till avloppet. Ett alternativ är att vattnet lämnas som farligt avfall.

 

Sidan uppdaterades 2023-03-15
Bärgningsbil
Blå bil
Närbild på bil