Förbränningsanläggningar

Medelstora förbränningsanläggningar


Medelstora förbränningsanläggningar har en registreringsplikt, skyldighet att mäta utsläpp och se till att begränsningsvärden för utsläpp från anläggningarna följs.

Med medelstor förbränningsanläggning menas de förbränningsanläggningar där anläggningseffekten är 1 megawatt eller högre, men högst 50 megawatt.

Ny förordning med särskilda bestämmelser

Sedan 1 juni 2019 gäller en ny förordning för medelstora förbränningsanläggningar. Grunden till den nya förordningen är ett direktiv från EU om begräsning av utsläpp till luft av vissa föroreningar. I förordningen framgår det att medelstora förbränningsanläggningar måste vara registrerade hos Dalslands miljö-och energikontor (gäller anläggningar i Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och Melleruds kommuner).

Nya anläggningar (en anläggning som tagits i bruk efter 19 december 2018) omfattas av förordningen omedelbart. En ny anläggning får inte tas i drift utan att vara registrerad. För befintliga anläggningar som tagits i bruk före 19 december 2018 gäller följande:

  • En anläggning med anläggningseffekt som är högst 5 MW, ska vara registrerad senast 1 januari 2029.
  • En anläggning som har en högre anläggningseffekt än 5 MW ska registreras senast i januari 2024.

 

Registreringskrav

De anläggningar som omfattas av förordningen ska anmälas via blanketten "Registrering av medelstor förbränningsanläggning" som finns här. Anläggningen kommer sedan att registreras av Dalslands miljö-och energikontor.

Nedan offentliggörs uppgifter om de medelstora förbränningsanläggningar som enligt förordning är registrerade hos Dalslands miljö-och energikontor.

Observera att de uppgifter som inte är personnummer, födelsedatum eller bostadsadresser kommer att publiceras på miljökontorets hemsida.

Utsläppsmätningar

Mätningar av miljöfarliga ämnen i utsläpp till luft ska göras regelbundet. Tidsintervallen för mätningarna varierar beroende på förbränningsanläggningens storlek. Verksamhetsutövaren ska även dokumentera och hantera mätresultat från kontroller av utsläpp på ett sådant sätt att tillsynsmyndigheten, kan kontrollera att begränsningsvärdena följs.

Informera miljökontoret

Verksamhetsutövaren ska utan onödigt dröjsmål informera om en planerad ändring av en medelstor förbränningsanläggning, om ändringen kan ha betydelse för de begränsningsvärden som gäller för anläggningen.

Verksamhetsutövaren ska även snarast möjligt informera miljökontoret om ett begränsningsvärde inte följs. Verksamhetsutövaren ska samtidigt kunna redogöra för vilka åtgärder som har vidtagits eller kommer att vidtas för att begränsningsvärdet ska kunna följas.

 

Register över medelstora förbränningsanläggningar

Verksamhet Organisationsnummer Fastighetsbeteckning
Peterson Packaging AB 556033-5423 Vättungen 1:399
Klackens panncentral - Melleruds kommun 212000-1488 Klacken 24, 25
Sidan uppdaterades 2023-05-16