Faroanalys och undersökningsprogram

Genomför en faroanalys
En fara är ett mikrobiologiskt, kemiskt eller fysiskt ämne som kan ha en negativ hälsoeffekt för den som dricker vattnet. Den som producerar eller tillhandahåller dricksvatten ska identifiera de eventuella faror som måste förebyggas, elimineras eller reduceras till en acceptabel nivå. Detta kallas för faroanalys. Faroanalysen ska ge svar på vilka farorna är, hur och var kan de komma in i dricksvattnet och hur man ska göra för att minska riskerna med dem.

Faroanalysen innehåller följande arbetsmoment:

  1. Inventera och notera alla faror som kan förekomma i de olika delarna av dricksvattenförsörjningen från täkt till kran.
  2. Bedöm och prioritera farorna. Hur sannolik är faran och vilken konsekvens får den, dvs. vilken risk innebär faran? Vilka risker kan inte accepteras? Vilka faror måste förebyggas eller elimineras? Vilka faror måste reduceras till en acceptabel nivå?
  3. Beskriv möjliga kontrollåtgärder. Vad kan göras för att förebygga, eliminera eller reducera faran?

Upprätta ett undersökningsprogram
Den som producerar eller tillhandahåller dricksvatten ska upprätta ett undersökningsprogram med angivna provtagningspunkter och provtagningsfrekvenser för att kontrollera att kvalitetskraven i dricksvattenföreskrifterna uppfylls. Lägsta undersökningsfrekvenser avseende utgående dricksvatten framgår av bilaga 1 och bilaga 3; avsnitt A samt avsnitt B (tabell 1 och 2) i dricksvattenföreskrifterna LIVSFS 2022:12 och gällande dricksvatten hos användaren framgår av bilaga 1 och bilaga 3; avsnitt B (tabell 3).

Om man vill minska undersökningsfrekvensen eller antalet parametrar i undersökningsprogrammet finns möjlighet till detta om det sker i enlighet med de förutsättningar som anges i bilaga 3; avsnitt C, del III i dricksvattenföreskrifterna. Man behöver då lämna skriftlig information till kontrollmyndigheten som visar att förutsättningarna är uppfyllda. Exempel på underlag som behövs för beslut om ändringar kan vara en sammanfattning av faroanalysen samt relevanta analysrapporter eller sammanställningar av analysresultaten.
Bestämmelserna om undersökning av råvatten i bilaga 3; avsnitt B ska tillämpas första gången den 1 januari 2026.
Bestämmelserna om undersökning av, och åtgärder avseende bisfenol A, halogenerade ättiksyror, klorat, klorit, mikrocystin-LR, PFAS 4, PFAS 21 samt uran i 6§ och i bilaga 1 ska tillämpas första gången den 1 januari 2026.

Dalslands miljö- och energinämnd fastställer faroanalys och undersökningsprogram
Du ska överlämna faroanalys och undersökningsprogram till Dalslands miljö- och energikontor för fastställande. Du kan använda blanketten Förslag till undersökningsprogram och faroanalys när du lämnar in de båda dokumenten, men det går även bra att redovisa faroanalys och undersökningsprogram i andra dokument.

Beslutet om fastställande gäller högst sex år och ska sedan omprövas och fastställas på nytt av myndigheten. Om faroanalysen behöver uppdateras på grund av t. ex. en ny fara i råvattnet eller ändrad beredning i vattenverket, kan det även vara aktuellt att göra ändringar i undersökningsprogrammet. Alla ändringar som verksamhetsutövaren gör i undersökningsprogrammet ska fastställas av kontrollmyndigheten.

Sidan uppdaterades 2023-05-11