Egenkontroll

Egenkontroll är ett sätt att arbeta förebyggande med dricksvattensäkerheten. Detta innebär att man har tagit fram rutiner som man följer för att kunna producera ett säkert dricksvatten. Rutinerna ska vara utformade för varje specifik anläggning eftersom förutsättningarna kan variera mellan olika vattenverk. Egenkontrollprogrammet ska innehålla rutiner för provtagning, underhåll, utbildning, informationsutbyte, dokumentation m.m. För att styrka att rutinerna alltid följs så är det viktigt att man dokumenterar utfört arbete. För varje vattenverk ska det finnas en beskrivning av verket och en driftsinstruktion. Det ska också finnas en person som är tillgänglig som driftsansvarig.

Dalslands miljö- och energikontor har tagit fram en mall som ska fungera som en hjälpreda för att ta fram ett egenkontrollprogram, se Information till höger. Det är dock viktigt att komma ihåg att mallen inte är heltäckande, utan kan behöva kompletteras med ytterligare dokument, rutiner m.m. som är relevanta för just den specifika anläggningen. Under Information finns också exempel på journalblad som kan användas för att dokumentera utfört arbete och checklistor som kan användas vid en genomgång av anläggningen.

Sidan uppdaterades 2023-04-27