Registrering av dricksvattenanläggning

Registrering av verksamhet

Om man omfattas av Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter ska man registrera sin verksamhet hos Dalslands miljö- och energinämnd. För att omfattas av dricksvattenföreskrifterna krävs att vattnet används som dricksvatten, d.v.s. är avsett för dryck, matlagning eller beredning av livsmedel och

  1. att man i genomsnitt tillhandahåller mer än 10m3 dricksvatten per dygn (summan av volymen producerat dricksvatten under ett kalenderår delat med 365) eller
  2. att man i genomsnitt försörjer fler än 50 personer (för fritidshus beräknar man 2,5 personer under en månad per år) eller
  3. att man är en del i en offentlig verksamhet, d.v.s. att allmänheten har tillträde och den som använder dricksvattnet har en befogad anledning att anta att vattnet uppfyller kraven för dricksvatten och inte har någon rimlig möjlighet att påverka vattnets kvalitet eller
  4. att man är en kommersiell verksamhet (om det utgår ersättning för tillhandahållandet av dricksvatten, eller om tillhandahållandet har nära samband med verksamhet där ersättning utgår).

Verksamheter som inte behöver registreras
Under förutsättning att verksamheten är mindre än storleksgränsen 10 m3/50 personer behöver följande inte betraktas som kommersiell eller offentlig verksamhet, d.v.s. de behöver inte registreras:

  • Enskildas beredning, hantering eller lagring av livsmedel för konsumtion inom privathushåll.
  • Produktion eller tillhandahållande av dricksvatten till en verksamhet som innebär uthyrning av rum, stuga eller liknande för fritidsboende om verksamheten är avsedd för samtidigt mottagande av högst åtta gäster.
  • Produktion eller tillhandahållande av dricksvatten till en verksamhet som innebär uthyrning för permanentboende i en en- eller tvåfamiljsfastighet (det vill säga en dricksvattenanläggning försörjer högst två bostäder för permanentboende).
  • Produktion eller tillhandahållande av dricksvatten till samfällighet som förvaltas enligt 4 § lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter.
  • Produktion eller tillhandahållande av dricksvatten i en bostadsrättsförening, där dricksvattnet enbart tillhandahålls medlemmarna.
  • Produktion eller tillhandahållande av dricksvatten på arbetsplatser där dricksvattnet enbart tillhandahålls de anställda. 

Avgift
För anmälan om registrering av dricksvattenanläggning tas en engångsavgift motsvarande en timmas kontrolltid ut. När verksamheten är registrerad debiteras en årlig avgift vars storlek beror på verksamhetens omfattning.

Sidan uppdaterades 2023-05-11