Tillstånd och anmälan

I korthet

Du som livsmedelsföretagare är skyldig att upplysa kontrollmyndigheten,
det vill säga Dalslands miljö- och energikontor, om vilka livsmedelsanläggningar som du ansvarar för, så att de kan registreras. Det gäller också om din livsmedelsverksamhet ändrar organisationsnummer. Annars riskerar du från 1 januari 2019 att få betala en sanktionsavgift som motsvarar en procent av din årsomsättning. Det står i livsmedelslagen (2006:804).

De flesta livsmedelsverksamheter ska registreras, till exempel restaurang, livsmedelsbutik, internetbutik, huvudkontor, foodtruck, kafé, livsmedeltransportör, kök inom vård, skola och omsorg.

I vissa fall kan du sälja livsmedel utan att vara registrerad. Kontakta Dalslands miljö- och energikontor om du är osäker på om du behöver registrera din verksamhet. Även om du inte behöver registrera din verksamhet måste de livsmedel som du säljer eller serverar vara säkra för konsumenten.
 

Registrering

Registrering är en enkel process, som går ut på att du anmäler till Dalslands miljö- och energikontor att du ska starta verksamhet, blankett hittar du via Blanketter längst upp på sidan. Dalslands miljö- och energikontor granskar de uppgifter som kommit in och behövs kompletterande uppgifter så kontaktas du av den inspektör som handlägger ditt ärende.

Från när gäller min registrering?

Verksamheten får påbörjas 10 arbetsdagar efter det att anmälan har kommit in till miljökontoret, om miljökontoret inte meddelat annorlunda.

Kontroll av lokal, egenkontrollsystem och livsmedelshantering

Först efter att du har startat din verksamhet gör miljökontoret ett besök på plats.
Om miljökontoret bedömer att livsmedelshanteringen, lokalen eller egenkontrollsystemet inte uppfyller kraven i livsmedelslagstiftningen kan ett beslut om förbud eller föreläggande utfärdas av miljökontoret.
Livsmedelsföretagaren ansvarar för att alla relevanta krav i lagstiftningen uppfylls. Bland annat finns krav på att verksamheten har ett system för egenkontroll och att de livsmedel som släpps ut på marknaden är säkra. Branschorganisationerna har arbetat fram branschriktlinjer som skall vara till hjälp för hur lagstiftningen kan uppnås.

Att starta upp en livsmedelsverksamhet utan att anmäla detta till kontrollmyndigheten är ett brott mot livsmedelslagstiftningen. vilket kan leda till att verksamheten förbjuds och att livsmedelsföretagaren polisanmäls för brott mot livsmedelslagen.


Avgift

Registreringsavgift 

Du ska betala registreringsavgift när du registrerar din livsmedelsverksamhet hos miljökontoret. Miljökontoret skickar fakturan för registreringsavgiften efter att verksamheten har registrerats. Under 2023 är registreringsavgiften 1044 kronor (Mellerud, Bengtsfors, Färgelanda, Dals-Ed).  

Kontrollavgift 

Från och med 1 januari 2024 gäller efterhandsdebitering för livsmedelskontrollen. Tidigare har avgiften för livsmedelskontroll debiterats i början av varje kalenderår. I och med förändringar i livsmedelslagstiftningen kommer den fasta kontrollavgiften tas bort och ersättas med efterhandsdebitering. 

Du som är registrerad innan 2023 har betalt den årliga kontrollavgiften i år. För livsmedelsobjekt registrerat under 2023 gäller debitering efter varje kontroll.
Från och med 1 januari 2024 kommer debitering efter varje kontroll gälla alla livsmedelsverksamheter. 

Under 2023 är timavgiften för planerad kontroll 1044 kronor (Mellerud, Bengtsfors, Färgelanda, Dals-Ed). För att räkna ut din avgift multiplicerar vi antalet kontrolltimmar med miljöförvaltningens timavgift för livsmedelskontroll. 

Avgift för uppföljande kontroller 

Avgiften för extra kontroller tas ut om det finns brister som kräver inspektion för att se till att de åtgärdats. Om det förekommer klagomål eller rapporter om misstänkta matförgiftningar eller allergireaktioner som anses vara befogade måste verksamheten betala för både en inspektion samt en timavgift för den påföljande extrakontrollen. Även eventuella kostnader för provtagning får verksamheten betala för. För den uppföljande kontrollen tas det ut en avgift 982 kronor per timme enligt kommunens timtaxa (Mellerud, Bengtsfors, Färgelanda, Dals-Ed).  

Sanktioner 

Miljöförvaltningen har möjlighet att använda en eller flera sanktioner mot en verksamhet som inte följer livsmedelslagstiftningen.  

Ägarbyte eller ändring

En registrering av livsmedelsanläggningen upphör att gälla vid ägarbyten. Den nya ägaren måste se till att få en ny registrering för sin anläggning innan den får starta. Stor förändring t.ex. förändring av sortiment som påverkar riskklassning eller upphörande av verksamheten skall också anmälas till miljökontoret.

Avregistrering

De behöriga myndigheterna ska ha en aktuell förteckning över de livsmedelsföretagare som har registrerats. En avregistrering ska ske om förutsättningarna för registreringen inte längre finns. Det kan till exempel vara fallet om en livsmedelsföretagare begär avregistrering, om tiden för en tidsbegränsad verksamhet löpt ut, om myndigheten konstaterat att verksamheten upphört eller om anläggningen ändrat inriktning så att den numera omfattas av krav på prövning av godkännande.

OBS!

Animalieanläggningar som omfattas av EG 853/2004 ska fortfarande godkännas.

Utbildning

Livsmedelsföretagaren ska uppfylla kraven i livsmedelslagstiftningen och för att bl.a. få fungerande rutiner för egenkontrollen krävs utbildning. Alla som jobbar inom företaget ska ha en anpassad utbildning beroende på arbetsuppgifter. Personalen ska ha tillräckliga kunskaper redan då verksamheten startar och sedan ges möjligheter att kontinuerligt upprätthålla dessa kunskaper. För att kunna genomföra en HACCP (se vidare i avsnittet om egenkontroll, under Lagstiftning i vänstermenyn) krävs särskilda kunskaper!

Kontroll

Miljökontorets uppgifter innebär i huvudsak kontroll av att lagstiftningen efterföljs. Detta gör vi genom att t.ex. handlägga anmälan om registrering/ansökan om godkännande av livsmedelsanläggning, genomför inspektioner, tar prover, planerar och genomför särskilda projekt och svara på frågor.

Vi har rätt att få information, tillträde till anläggningar m.m. som behövs för att vi ska kunna utföra vår kontroll. Om risker i livsmedelshygien kan konstateras så har miljönämnden möjlighet att meddela villkor, förelägganden eller förbud i de fall där lagstiftningen inte följs.

Andra tillstånd och anmälningar

Innan du startar ditt företag kan det krävas andra tillstånd eller anmälningar som inte handlar om livsmedelslagstiftningen.

Exempel på andra tillstånd du kan söka hos kommunen är:

  • alkoholservering och försäljning av öl
  • gatuförsäljning och uteservering
  • brandfarliga varor, köldmedier
  • bygglov, VA-anslutning
  • fettavskiljning, ventilationskontroll, sotning
  • sophämtning, källsortering, farligt avfall
    returemballage.
Sidan uppdaterades 2023-07-21