Anmälnings- eller tillståndspliktiga verksamheter

Av 9 kapitlet miljöbalken (1998:808) och förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899), och dess bilaga, framgår vilka typer av miljöfarlig verksamhet som:
C= Måste anmäla sin verksamhet till den lokala miljö- och hälsoskyddsnämnden i kommunen (Anmälningsplikt).
B= Ska prövas hos länsstyrelsen (Tillståndsplikt).
A= Ska prövas av miljödomstolen (Tillståndsplikt).

Att bedriva en djurhållning överstigande 100 djurenheter är anmälningspliktigt enligt miljöbalken. Anmälan ska göras hos Dalslands miljö- och energikontor i god tid innan planerad start.

Att ha över 400 djurenheter nötdjur, hästar eller minkar är tillståndspliktigt och då krävs tillstånd av Länsstyrelsen. Tillstånd av Länsstyrelsen krävs även om man har plats för över 40 000 fjäderfän, 2 000 slaktsvin, 750 suggor eller sammanlagt över 200 djurenheter grisar och fjäderfä. Mer information finns i Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Med djurenhet avses: 
* En mjölkko (som mjölkko räknas även sinko) 
* Sex kalvar som är en månad eller äldre (med kalvar avses nötkreatur upp till sex månaders ålder, kalvar yngre än en månad räknas till moderdjuret) 
* Tre övriga nöt, sex månader eller äldre
* Tre suggor, inklusive smågrisar upp till tolv veckors ålder (betäckta gyltor räknas som suggor) 
* Tio slaktsvin eller avelsgaltar, tolv veckor eller äldre (som slaktsvin räknas även obetäckta gyltor) 
* En häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder
* Tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp till åtta månaders ålder och avelshannar
* Etthundra kaniner
* Etthundra värphöns, sexton veckor eller äldre (kycklingmödrar räknas som värphöns)
* Tvåhundra unghöns upp till sexton veckors ålder
* Tvåhundra slaktkycklingar
* Etthundra kalkoner, gäss eller ankor, inklusive kycklingar och ungar upp till en veckas ålder
* Femton strutsfåglar av arterna struts, emu eller nandu, inklusive kycklingar upp till en veckas ålder
* Tio får eller getter, sex månader eller äldre
* Fyrtio lamm eller killingar upp till sex månaders ålder

För andra djurarter motsvaras en djurenhet av det antal djur som har en årlig sammanlagd utsöndring motsvarande 100 kg kväve eller 13 kg fosfor i färsk träck eller urin. Vid beräkningen av antalet djur skall väljas det alternativ av kväve eller fosfor som ger det lägsta antalet djur.

Anmälnings- och tillståndsplikten utgår från miljö- och hälsoaspekter och är helt separerat från förprövning av djurstallar, som utgår från djurskyddsaspekter.

Exempel på fler tillståndspliktiga verksamheter än större jordbruk är större värmeverk, viss avfallshantering och större verkstadsindustrier m.m.

Sidan uppdaterades 2023-05-11