Kommunalt dricksvatten

De kommunala vattenverken tar regelbundet prover på sitt vatten för att säkerställa att dricksvattnet är av bra kvalitet och inte överskrider de gränsvärden som fastställts i Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (LIVSFS 2022:12). Vattnet bedöms enligt en tregradig skala; tjänligt, tjänligt med anmärkning och otjänligt. Bedömningen görs inom två områden, kemisk sammansättning och mikrobiell förekomst.

För ytterligare uppgifter om vattenkvaliteten
Kontakta respektive kommuns VA-kontor om du har frågor eller synpunkter på kvaliteten på det kommunala dricksvattnet just där du bor:

 Mer information

Sidan uppdaterades 2023-05-11