Egen vattentäkt

Många privathushåll har en egen vattentäkt i form av en grävd eller borrad brunn. Fastighetsägare med egen vattenförsörjning ansvarar själv för att kontrollera vattnets kvalitet och att hålla vattentäkten i bra skick. Uppstår det problem med vattnet får man själv reda ut dem och svara för alla investerings- och driftskostnader för dricksvattenanläggningen.

Du är inte tvungen att ta prover på dricksvattnet i din egen brunn, men vi rekom­men­der­ar att du gör det ändå för att säkerställa att du och andra som dricker av vattnet inte ska riskera att bli sjuka. Livsmedelsverket rekommenderar att man analyserar sitt dricksvatten vart tredje år om anläggningen används till en en- eller tvåfamiljsfastighet.

Om du har en brunn med bra vatten är den en ovärderlig tillgång, men både vattenkvalitet och vattentillgång kan förändras med tiden. Socialstyrelsen och Sveriges geologiska undersökning(SGU), genomförde år 2007 ett nationellt tillsynsprojekt om dricksvatten från enskilda vattentäkter. Sammanställningen av resultaten från vattenanalyserna visade att dricksvattenkvaliteten i många enskilda vattentäkter var dålig. Enbart ca 20 procent av alla prover var tjänliga och lika stor andel var otjänliga. Kvalitetsproblemen varierade mellan olika typer av brunnar. Sämst dricksvatten fanns i grävda brunnar, där nästan 35 procent av proverna var otjänliga. Den vanligaste orsaken till dåligt dricksvatten för både jordbrunnar och bergborrade brunnar var mikrobiologisk tillväxt.

Köpa hus med egen dricksvattentäkt
Dricksvattentäkten omfattas av undersökningsplikten när man köper hus, men ingår i normalfallet inte i en överlåtelsebesiktning. Man måste därför själv ta reda på dricksvattenanläggningens status inför husköp. Ställ frågor till säljaren om vattnets kvalitet, vattentillgång samt anläggningens tekniska konstruktion och skötsel.

Sidan uppdaterades 2023-05-11