Vad gör jag om mitt vatten är dåligt?

Om du har tagit prov på vattnet och analysresultatet ger bedömningen ”tjänligt med anmärkning” eller ”otjänligt” bör du utreda orsaken till problemen. Många av de vanligaste kvalitetsproblemen beror på att det läcker in ytvatten i brunnen, att grundvattnet har påverkats av aktiviteter i brunnens närhet eller att de geologiska förutsättningarna orsakar en försämrad vattenkvalitet.

I en bra brunn rinner det inte in något ytvatten. Se därför över brunnens kritiska punkter och brunnens nära omgivning. Grävda brunnar är särskilt känsliga, men föroreningar kan också drabba bergborrade brunnar. För att hindra påverkan är det viktigt att avleda ytligt vatten så att det inte kan tränga in i brunnen. Den omgivande marken ska luta från brunnen. Materialet runt brunnen bör också vara tätt för att hindra ytvatten från att komma in. Kontrollera även att känsliga delar såsom brunnslock, ledningsanslutningar och brunnsväggar är täta. Brunnslocket bör vara av ett material som skyddar mot vatteninträngning och ventilationsröret bör ha ett nät för att inte smådjur som råttor och grodor ska kunna ta sig in. Använd gärna vår checklista som stöd när du undersöker din brunn, se nedan.

Ibland kan brunnen behöva rengöras och desinfekteras. Efter mekanisk rengöring av brunnen kan den desinfekteras genom tillsats av klor. OBS! Det är inte ofarligt att rengöra en gammal grävd brunn själv. Risken för ras är stor och det kan även bildas tunga gaser som trycker bort syret. Använd därför skyddshjälm och arbeta alltid i par så att du snabbt kan få hjälp om du får problem.

Exempel på aktiviteter i brunnens närområde som kan ge dålig vattenkvalitet är avloppsanläggningar, djurhållning (gödsel), åkermark (bekämpningsmedel), energianläggningar (cisterner, ledningar) och hantering av kemiska produkter.

Markens geologiska förutsättningar kan också påverka vattenkvaliteten negativt. Exempel på sådana ämnen och faktorer är järn, mangan, svavelväte, hårdhet, lågt pH och radon. Dessa problem är ofta möjliga att lösa på ett relativt enkelt och säkert sätt genom att installera någon typ av filter. Tänk på följande:

  • Begär referenser av filterleverantören.
  • Begär funktionsgaranti på åtgärden. Funktionsgarantin ska borga för att filtret löser problemet och inte skapar andra problem såsom mikrobiologisk aktivitet eller korrosion.
  • Följ upp hur filtret fungerar genom att ta prov på dricksvattnet en period efter det att det har installerats.
Sidan uppdaterades 2023-05-11