Agenda 2030 - Globala målen Hållbarhetskompass Dalsland Glokala Sverige

Hållbarhetskompass Dalsland


Dalslands miljö- och energiförbunds medlemskommuner har gemensamt beslutat att ta fram en gemensam hållbarhetskompass – en gemensam färdriktning för hållbarhet i Dalsland. Arbetet startade under våren 2019. Extern processledare för detta är Magnus Ljung, statskonsulent vid SLU. Då kompassen ska relatera till FN:s globala mål startade processen genom att samtliga KS fått en genomgång av vad Agenda 2030 handlar om och hur man kan tänka kring målen ur ett kommunalt perspektiv. 2019-09-13 anordnade DMEK en kommungemensam workshop för KS-politiker och tjänstepersoner i förbundet vid Dalslands Folkhögskola. Förutom att gå igenom nuläget i Dalsland, vad gäller framförallt miljö- och energiområdet, processades gemensamt fram vilka resurser kommunerna har tillsammans för att möta hållbarhetsutmaningarna. Arbetet med att hitta övergripande insatsområden som vi tillsammans ska fokusera på i vårt hållbarhetsarbete påbörjades. Därefter har kommunspecifika workshops genomförts där vi satt fingret på ytterligare insatsområden och hur kompassen kan bli konkret och vad som är kommunspecifikt för respektive medlems kommun. Förhoppningen är att kompassen ska kunna presenteras under 2020.

här hittar du mer information om de globala målen!

Bild Hållbarhetskompass med miljömålen

Sidan uppdaterades 2022-03-17