Aktuellt

Invasiva främmande arter

10 maj 2024

Nu är våren äntligen kommen, och med den alla ängens vackra blommor! Men det gäller att vara på sin vakt, för en del växter kan ställa till problem, inte bara i din trädgård, utan vill sprida sig i naturen, och då har Du ett ansvar för att hindra detta. Allt fler främmande arter får fäste i vår natur, och oftast kommer de via trädgårdar. I denna nya miljö saknar de de fiender eller naturliga förutsättningar som annars håller dem i schack, och kan därför sprida sig ohämmat i naturen. Invasiva främmande arter är ett av de största hoten mot den biologiska mångfalden och här kan Du som privatperson göra en insats! Läs mer om invasiva främmande arter här


Information om förbud att elda trädgårdsavfall

25 april 2024

Nya bestämmelser kring förbud om att elda trädgårdsavfall (kvistar, grenar, löv etc.) har skapat oklarheter kring vad som gäller för den här typen av trädgårdsavfall. Bestämmelserna gäller från 1 januari i år.

Då det fortfarande finns oklarheter kring tolkningen av bestämmelserna samt då de lokala föreskrifterna ännu inte har uppdaterats så tillämpas nuvarande lokala föreskrifter avseende eldning av trädgårdsavfall tillsvidare.

För mer information samt de lokala föreskrifterna, klicka här

Foto: Pixabay


Information om vattenkvalitén i kanalen vid Dals-Långed

24 april 2024

Dalslands miljö- och energikontor har utrett skumbildningen i vattnet utanför bl.a. Dals-Långed ytterligare.
Orsaken till skumbildningen är sannolikt en stor förekomst av organiskt material. Till följd av de stora nederbördsmängder som förekom innan skumbildningen så tillförs vattendragen mycket organiskt material från omgivande mark (t.ex. jordpartiklar och växtrester). Vattenföringen (volymen vatten som transporteras genom vattendragen) blev till följd av nederbörden därmed mycket hög, vilket skapar ett virvlande vatten.
Det organiska materialet innehåller bl.a. betydande mängder fettsyror vilka tillsammans med den höga vattenföringen i vattendragen och inblandning av luft (till följd av det virvlande vattnet) sannolikt har gett upphov till skumbildningen.
Skumbildningen bedöms således ha en naturlig förklaring. Det finns inga tecken på förekomst av svartlut i det vatten som provtagits.


GreenFleets

17 april 2024

Intereg-projektet som ska driva på Dalslandskommunernas gröna omställning av fordon och maskiner!

Inom projektet kommer kommunerna att arbeta med omställning av de egna fordonen och ställa krav på transporter i upphandlingar och avtal. Men också genom att effektivisera användandet av fordonen samt de interna strukturerna i kommunerna. Genom detta kommer nya lösningar, verktyg och processer att kunna införas för att kunna övervinna de utmaningar och hinder som har identifierats. Projektet pågår under åren 2024-2026.

Läs mer på: GreenFleets - Dalslands Miljö & Energiförbund


Klimatklivet

14 februari 2024

Företag och organisationer kan söka bidrag från Klimatklivet för investeringar och åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser

Ansökningsperioder under 2024
Ansökningar via anbud för publik laddinfrastruktur 25 mars - 5 april
Ansökningar alla övriga klimatklivsärenden 4 - 15 mars.

Information om fler ansökningsperioder och annan information finns här


Anmälningsplikt för kyltorn

6 februari 2024

Regeringen har beslutat att införa anmälningsplikt för kyltorn för att förebygga risken för spridning av legionella. De nya bestämmelserna infördes den 1 februari 2024 och innebär att verksamheter blir skyldiga att anmäla kyltorn till den kommunala tillsynsmyndigheten för miljö- och hälsoskydd. Mer information hittar du under länkar: Nu införs anmälningsplikt för kyltorn — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se) och SFS2023-932.pdf (svenskforfattningssamling.se)

Foto: Pixabay


Uppdaterad broschyr om vedeldning från Naturvårdsverket

10 januari 2024
Naturvårdsverkets informationsbroschyr ”Tänd i toppen” om vedeldning har uppdaterats. Den innehåller kort information om vedeldningens påverkan på hälsa och klimat, råd kring ved, tändmedel, hur du själv kan kontrollera röken och en steg-för-stegbeskrivning av metoden ”tänd i toppen” med illustrationer.
Broschyren kan du läsa genom att klicka på länken nedan:

Högriskområde för fågelinfluensa i flera kommuner

28 november 2023

Jordbruksverket har beslutat om högriskområde för fågelinfluensa i delar av Västra Götalands län. Beslutet gäller från och med 27 november 2023 och tills vidare. Högriskområde innebär restriktioner för dig som håller fjäderfä och andra fåglar i fångenskap.

Mellerud är en av de kommuner som omfattas av restriktioner och säkerhetsåtgärder för högriskområde.

Läs mer på Länsstyrelsens hemsida


Afrikansk svinpest

22 september 2023

Minimera risk att afrikansk svinpest sprids
via kommunens avfallshantering

Med anledning av att afrikansk svinpest konstaterats i ett område i Västmanland uppmanar nu Länsstyrelsen alla kommuner i Västra Götaland att se över sina beredskapsplaner för avfallshantering för att minska risken att vi via avfall får in afrikansk svinpest i länet.

Mer information hittar ni här.

 


Bidrag för energieffektivisering i småhus

30 juni 2023

Från den 3 juli 2023 kan du som bor i ett småhus som värms upp med el eller gas ansöka om att få 30 % i bidrag för att genomföra vissa energieffektiviseringsåtgärder. Du kan även få 30 % i bidrag för klimatskärmsåtgärder.

Läs mer här


Har du blivit felserverad?

1 juni 2023

En stor andel av befolkningen har medicinska behov som kräver en tydlig och säker information om vad maten innehåller. Det gäller personer med celiaki, laktosintolerans, matallergi och andra medicinska behov av säker mat.

Svenska Celiakiförbundet har skapat ett enkelt anmälningsformulär för den som fått felaktig information om maten, och därmed riskerat sin hälsa. Uppgifterna som lämnas i formuläret skickas till aktuell kommun.
Kommunerna ska arbeta för att förebygga incidenter, och när det inte hjälper, fånga upp incidenter och felaktigheter.

Har du ätit ute och blivit serverad eller ätit och blivit sjuk är det viktigt att du anmäler detta, oavsett om du faktiskt åt av maten du blivit serverad eller ej.
Anmäl även då du ”bara” får fel information, eller ser att en produkt är felmärkt.


Livsmedelsverkets nya riskklassningsmodell

4 maj 2023

Från och med 2024 införs ett nytt sätt att beräkna mängden kontroll för livsmedels- och dricksvattenföretagare.
I februari höll Livsmedelsverket ett digitalt seminarium för företag om den nya riskklassningsmodellen. Seminariet spelades in och finns nu tillgängligt att se i efterhand längst ner på denna webbsida, Riskklassningsmodellen - så räknas mängden kontroll ut (livsmedelsverket.se)


Information för livsmedelsföretagare vid elavbrott

29 mars 2023

Livsmedelsverket har tagit fram information som ska hjälpa er som bedriver livsmedelsföretag att förbereda sig för kortare och längre elavbrott. Klicka här för mer information.


Säljer du livsmedel på nätet?

23 mars 2023

Dalslands miljö- och energikontor informerar om att försäljning av livsmedel i facebook-grupper och e-handel omfattas av livsmedelslagstiftningen.

Kontakta våra livsmedelsinspektörer om du är osäker på om din verksamhet omfattas av registreringen och läs mer nedan för mer information om vad som gäller:

Sälja livsmedel på nätet - att tänka på för företag (livsmedelsverket.se)


Riktade nyhetsutskick till dricksvattenproducenter

8 september 2022

Nu kan du som dricksvattenproducent prenumerera på riktade nyheter från Livsmedelsverket.
Prenumeration på nyheter tecknas på Livsmedelsverkets webbplats.
Klicka på länken nedan och välj sedan: Nyheter för dricksvattenproducenter
För dig som ansvarar för att dricksvattnet har god kvalitet och är säkert att dricka.

Prenumerera (livsmedelsverket.se)


Följ råden om kyckling

5 september 2022

Följ råden om kyckling - större risk att bli sjuk av campylobacter på sensommaren.

Läs mer hos Livsmedelsverket 


Rapportera farligt avfall

4 april 2022
Titta gärna på filmen vad som gäller för den rapportering av farligt avfall som många verksamheter är skyldiga att göra från 1 november 2020.    

Schaktmassor

25 februari 2022

Till dig som planerar att använda eller har blivit erbjuden schaktmassor eller annat avfall för anläggningsändamål har vi tagit fram en checklista som du kan gå igenom för att få kolla på vad som gäller vid mottagande av schaktmassor. Mer information och checklistan hittar du här