Kalkning

Nedfall av sura svavel- och kväveföreningar från fossila bränslen samt uttag av biomassa genom skogsbruk har under det senaste århundradet försurat mark och vatten i Dalsland. Det gäller särskilt områden med barrskog, tunna jordlager och svårvittrade (”sura”) bergarter. Dessa jordlager har under lång tid utarmats på motståndskraft mot försurning. Även om nedfallet av svavel minskat under senare år kommer försurning att fortsätta att vara ett problem som måste åtgärdas inom överskådlig tid framåt. Uppmärksamhet behövs också beträffande skogsbrukets omfattning. Alltför stora uttag av virke och biobränsle skulle kunna öka markförsurningen.

Kalkning av mark har hittills endast utförts på vissa försöksområden. Uppfattningen hos Naturvårdsverket är för närvarande att markkalkning i full skala skulle bli alltför dyr.

Sedan 80-talet kalkas däremot årligen ett stort antal sjöar och våtmarker intill vattendrag. Kalkningen förhindrar att direkta skador uppstår på fisk och andra vattendjur. Kalkningen utförs av entreprenörer på uppdrag av kommunerna (idag genom Dalslands miljökontor). Mindre sjöar och våtmarker kalkas från helikopter, större sjöar med specialutrustade båtar. 
Kalkningsprogrammet bekostas i huvudsak (drygt 90 %) med bidrag från Naturvårdsverket via länsstyrelsen. Årskostnaden uppgår för närvarande till ca 4 miljoner kronor.

Effekten av kalkningen kontrolleras genom provtagningar och analyser 1-6 ggr/år. Under senare år har kalkmängderna efter utvärdering av analyserna kunnat minskas något. För vissa vatten har även biologiska återställningsåtgärder utförts, främst genom utsättningar av flodkräfta. 

Sidan uppdaterades 2021-06-10