Vattenvård

Miljöstrategerna medverkar i kommunernas arbete med vattenfrågor. Vattenarbetet är idag organiserat utifrån avrinningsområden.
Övergripande information om vattenförvaltningen finns på Vattenmyndighetens för Västerhavet hemsida
Där kan man läsa om statusklassning av sjöar, vattendrag och grundvatten och om miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram. Om man vill ha närmare information om någon särskild sjö eller bäck så går man in på www.viss.lst.se.

Miljöstrategerna medverkar, för miljökontorets och kommunernas räkning, i de vattenråd som finns i Dalsland. I vattenråden ingår många
olika organisationer som är intresserade av vatten och de samverkar där om att informera om vatten, ta fram ny kunskap och diskutera åtgärdsförslag med lokala aktörer och med Länsstyrelsen och Vattenmyndigheten. Alla är välkomna att kontakta sitt vattenråd. Här följer hemsidesadresser till de vattenråd som
finns i Dalsland:

De fem vattenråden är:
Gullmarns Vattenråd
Enningdalsälvens Vattenråd
Upperudsälvens Vattenråd
Dalbergsån/Holmsåns Vattenråd
Vänerns Vattenråd

Sidan uppdaterades 2021-06-10

 


 Bengtsfors