Strandskydd

Strandskyddet tillkom 1950 med syftet att bevara allmänhetens friluftsliv.
Numera syftar strandskyddet också till att bevara land- och vattenområden
för att de är biologiskt värdefulla.
Tack vare strandskyddet har vi möjlighet att promenera längs stränderna,
bada, fiska, åka skridskor och göra strandhugg från en båt.
Strandskyddet skyddar också djur och växter som lever på och
i närheten av stränderna samt i vattnet.

Regler för strandskydd 

Inom den strandskyddade zonen gäller förbud mot att:

 • uppföra nya byggnader eller ändra de som redan finns,
  så att de kan användas till något annat ändamål.
 • gräva eller på annat sätt förbereda för sådana byggnationer.
 • utföra andra anläggningar eller anordningar som strider mot
  strandskyddets syfte, det vill säga försämrar tillgängligheten.
  enligt allemansrätten eller väsentligt försämrar livsvillkoren för växter och djur.
  Exempel på detta är båthamnar, bryggor, parkeringsplatser och golfbanor.
 • utföra andra åtgärder som kan skada växt- och djurliv,
  till exempel fälla träd, gräva eller gödsla.

Det generella strandskyddet är 100 meter från strandkanten både på land och
i vattenområdet och inkluderar även undervattensmiljön.
Strandskyddet gäller samtliga stränder vid havet, insjöar och vattendrag oavsett
storlek. Bestämmelserna gäller både i tätort och i glesbygd, om det finns gott
om sjöar och vattendrag eller inte och oavsett vilka naturtyper eller arter som finns.
På några få platser är strandskyddet borttaget, till exempel i en del tätorter.
På vissa platser är strandskyddet utökat upp till 300 meter.

Mer information om Strandskydd finns på Naturvårdsverket och Boverkets hemsidor samt i denna folder.

Kontakta din kommun om du vill ansöka om strandskyddsdispens.


 

Sidan uppdaterades 2022-03-17

Information

Naturvårdsverket