Miljöledningsarbete i Mellerud

Ett miljöledningssystem är ett verktyg för att systematiskt och långsiktigt arbeta för att minska kommunens miljöpåverkan. Kommunerna har en nyckelroll för att lokalt skapa en god miljö och arbeta för en hållbar utveckling.

Innehållet av miljöledningsarbetet hanteras av kommunchefens ledningsgrupp. Miljöstrategerna på Dalslands miljö- och energikontor stöttar Melleruds kommun i miljöledningsarbetet.

Miljöledningsarbetet kan ses som ett hjul som ska leda till en ständig förbättring av miljöarbetet. Genom att planera, följa upp och genomföra framtagna handlingsplaner kan kommunens miljöarbete förbättras.

 


 Miljöledningens årshjul:

 

Planera
I kommunen finns det styrdokument t.ex Avfallsplan, VA-plan, Naturvårdsprogram och en Energi och klimatstrategi som beskriver kommunens färdriktning inom miljöområdet.

Det finns framtagna rutiner inom energianvändning, pappersanvändning, avfall, inköp och tjänsteresor som gäller för alla anställda.

Genomföra
Utifrån befintliga styrdokument, policy och rutiner ska respektive verksamhet bryta ner de övergripande miljömålen till mål som är anpassade till verksamheten. Aktiviteter för att nå de uppsatta verksamhetsmålen tas fram i verksamhetsplanen.

Följa upp
För att bedöma hur väl verksamheten närmar sig de uppsatta målen ska regelbunden uppföljning utföras. Miljönyttan kan mätas med hjälp av nyckeltal. Varje år tar miljöstrategerna fram en miljöredovisning för att beskriva miljöledningsarbetet.

Revisioner genomförs med verksamhetsansvariga ca vart 3:e år. Miljöstrategerna genomför miljörevisionen och skriver en revisionsrapport. Rekommendationer för det fortsatta miljöarbetet tas fram.

Sidan uppdaterades 2020-09-11