Miljöledningsarbete i Färgelanda

Ett miljöledningssystem är ett verktyg för att systematiskt och långsiktigt arbeta för att minska kommunens miljöpåverkan. Kommunerna har en nyckelroll för att lokalt skapa en god miljö och arbeta för en hållbar utveckling.

Innehållet av miljöledningsarbetet hanteras av kommunchefens ledningsgrupp. Miljöstrategerna på Dalslands miljö- och energikontor stöttar Färgelandas kommun i miljöledningsarbetet.

Miljöledningsarbetet kan ses som ett hjul som ska leda till en ständig förbättring av miljöarbetet. Genom att planera, följa upp och genomföra framtagna handlingsplaner kan kommunens miljöarbete förbättras.

Nedanstående bild illustrerar hur miljöledningsarbetet fortgår.

 


 Miljöledningens årshjul:

 Miljöledningens årshjul

Miljöredovisning – En verksamhetsberättelse avseende kommunens miljöledningsarbete för året som gått. Tas fram av miljöstrategerna årligen.

Miljökonferens – Ett internt seminarium där fortsatt inriktning på miljöledningsarbetet diskuteras. Nya åtgärder/handlingsplaner tas fram alternativt görs detta på dialogmöten inom respektive enhet.

Miljörevision – Genomförs med verksamhetsansvariga vart 3:e år. Miljöstrategerna genomför miljörevisionen och skriver en revisionsrapport. Handlingsplaner och rutiner följs upp. Rekommendationer för det fortsatta miljöarbetet tas fram.

Miljöutbildning – Allas delaktighet är viktig i miljöledningsarbetet. Kommunanställda ska erbjudas miljöutbildning. Behovet av miljöutbildning utreds kontinuerligt.

Sammanfattning av miljöledningsarbetet 

Färgelanda kommuns miljöledningsarbete d.v.s. inriktningsmål, rutiner och rekommendationerna från senaste miljörevisionen finns sammanfattat i denna folder!

För närvarande hanteras frågor tillhörande naturvård, tillsyn och energirådgivning inte inom ramen för miljöledningssystemet. För att få en helhetsbild kan dessa frågor i framtiden kopplas till miljöledningsarbetet.

Inriktningsmål och handlingsplaner

Följande inriktningsmål har tagits fram för Färgelandas miljöarbete:

Energi. Färgelanda ska arbeta för att minska energianvändningen, verka för en god energihushållning med hög effektivitet samt stödja utvecklingen av förnyelsebara energislag.

Resor och transporter. Färgelanda ska arbeta för att öka tillgången till och efterfrågan på alternativa drivmedel, underlätta för utveckling av kollektiva färdmedel samt effektiv logistik.

Avfall. Färgelanda ska arbeta för att minska den totala mängden avfall samt att avfallet sorteras och tas om hand på ett miljö- och kretsloppsanpassat sätt.

Konsumtion av varor och tjänster. Färgelanda skall arbeta för en etisk och klimatsmart konsumtion genom att verka för en ökad tillgången på lokalt producerade varor, ekologiska produkter samt informera om Fair Trade.

Ett rikt växt och djurliv. Färgelanda ska arbeta för att bevara och nyttja naturen på ett hållbart sätt med hänsyn till och utifrån de lokala förutsättningarna.

Förvaltningarna utarbetar handlingsplaner med aktiviteter som styr mot målen.

 

 

Sidan uppdaterades 2019-04-15