Miljöledningsarbete i Bengtsfors

Ett miljöledningssystem är ett verktyg för att systematiskt och långsiktigt arbeta för att minska kommunens miljöpåverkan. Kommunerna har en nyckelroll för att lokalt skapa en god miljö och arbeta för en hållbar utveckling.

Innehållet av miljöledningsarbetet hanteras av kommunchefens ledningsgrupp. Miljöstrategerna på Dalslands miljö- och energikontor stöttar Bengtsfors kommun i miljöledningsarbetet.

Miljöledningsarbetet kan ses som ett hjul som ska leda till en ständig förbättring av miljöarbetet. Genom att planera, följa upp och genomföra framtagna handlingsplaner kan kommunens miljöarbete förbättras.

 


 Miljöledningens årshjul:

 

Planera
I kommunen finns det styrdokument t.ex Avfallsplan, VA-plan, Naturvårdsprogram och en Energi och klimatstrategi som beskriver kommunens färdriktning inom miljöområdet.

Det finns framtagna rutiner inom energianvändning, pappersanvändning, avfall, inköp och tjänsteresor som gäller för alla anställda.

Genomföra
Utifrån befintliga styrdokument, policy och rutiner ska respektive verksamhet bryta ner de övergripande miljömålen till mål som är anpassade till verksamheten. Aktiviteter för att nå de uppsatta verksamhetsmålen tas fram i verksamhetsplanen.

Följa upp
För att bedöma hur väl verksamheten närmar sig de uppsatta målen ska regelbunden uppföljning utföras. Miljönyttan kan mätas med hjälp av nyckeltal. Varje år tar miljöstrategerna fram en miljöredovisning för att beskriva miljöledningsarbetet.

Revisioner genomförs med verksamhetsansvariga ca vart 3:e år. Miljöstrategerna genomför miljörevisionen och skriver en revisionsrapport. Rekommendationer för det fortsatta miljöarbetet tas fram.

Förbättra
En viktig del av miljöledningsarbetet är förbättringsfasen som inkluderar intern kommunikation och utbildning. Allas delaktighet är viktigt i miljöledningsarbetet. Behovet av miljöutbildning utreds kontinuerligt.

 

Sammanfattning av miljöledningsarbetet 

Bengtsfors kommuns inriktningsmål, rutiner och rekommendationerna från senaste miljörevisionen finns sammanfattat i denna folder! 

För närvarande hanteras frågor tillhörande naturvård, tillsyn och energirådgivning inte inom ramen för miljöledningssystemet. För att få en helhetsbild kan dessa frågor i framtiden kopplas till miljöledningsarbetet.

Inriktningsmål och handlingsplaner

Följande 5 inriktningsmål har tagits fram för Bengtsfors miljöarbete:

Energi. Bengtsfors ska arbeta för att minska energianvändningen, verka för en god energihushållning med hög effektivitet samt stödja utvecklingen av förnyelsebara energislag.

Resor och transporter. Bengtsfors ska arbeta för att öka tillgången till och efterfrågan på alternativa drivmedel, underlätta för utveckling av kollektiva färdmedel samt effektiv logistik.

Avfall. Bengtsfors ska arbeta för att minska den totala mängden avfall samt att avfallet sorteras och tas om hand på ett miljö- och kretsloppsanpassat sätt.

Konsumtion av varor och tjänster. Bengtsfors skall arbeta för en etisk och klimatsmart konsumtion genom att verka för en ökad tillgången på lokalt producerade varor, ekologiska produkter samt informera om Fair Trade.

Ett rikt växt och djurliv. Bengtsfors ska arbeta för att bevara och nyttja naturen på ett hållbart sätt med hänsyn till och utifrån de lokala förutsättningarna.

Övrigt

Under våren 2010 inventerade studenter från Göteborgs Universitet bland annat kommunens energiförsörjning, avfalls- och återvinningshantering samt transporter. I "Miljöutredning Bengtsfors kommun" redovisas några av de resultat som studenterna kom fram till.
Miljöutredning Bengtsfors kommun (PDF)

 

 

 

 

 

Sidan uppdaterades 2020-09-11