Vedeldning

Väljer du att elda med ved eller pellets använder du en förnyelsebar råvara till skillnad från till exempel olja. Den koldioxid som tillförs vid vedeldning är en del av det naturliga kretsloppet och bidrar inte till växthuseffekten så som fossila bränslen gör. Men felaktig eldningsteknik och dåliga pannor kan leda till ökad brandrisk och utsläpp som är farliga för miljön och hälsan.

Vad händer om jag eldar på fel sätt?

Utsläppet av flyktiga organiska kolväten (VOC), partiklar och cancerframkallande ämnen får anses utgöra de allvarligaste miljö- och hälsoproblemen från småskalig vedeldning. Utsläppen drabbar framförallt människor med luftrörs- och andningsbesvär exempelvis astmatiker. När cancerframkallande ämnen faller ned på åkrar kommer de att tillföras människan via födan.

I stora delar av dagens samhälle bor vi tätt inpå varandra i villabebyggelse, radhus och kedjehus. Vid felaktig eldning kan ett stort antal människor i den närmaste omgivningen påverkas. Många klagar över irritation av luftvägarna, att det luktar illa och att det sprids sot när grannarna eldar. Miljö- och energikontoret kan om störningen bedöms som tillräcklig utfärda beslut som gör att du tvingas minska användandet av din anläggning eller helt förbjuda användning om den orsakar problem för människors hälsa.

Ytterligare en aspekt att ta hänsyn till vid vedeldning är brandrisken. Det kan börja brinna i pannrummet eller skorstenen till följd av tjärbildning. Tjärbildning uppstår till exempel vid pyreldning, det vill säga eldning med för lite lufttillförsel. Det är även viktigt att sota ofta. Prata med sotaren för att få veta vad som gäller för din anläggning.

Vad ska jag tänka på när jag eldar?

  • Det är viktigt att veden är ordentligt torr. Den ska ha huggits, kluvits och efter det legat på tork under tak minst en vår- och sommarsäsong innan den används. Veden ska förvaras under tak. Veden hinner inte bli torr om du hugger vinterns behov under sommaren.
  • Förbränning ska alltid ske vid god syretillförsel. Stryp inte lufttillförseln för att det ska brinna längre då bildas det sot som kan täppa igen rökgångarna.
  • Sota ofta. Sotbeläggning sänker verkningsgraden och risken för brand ökar.
  • Studera hur röken ser ut när du eldar. Svart rök är alltid ett tecken på felaktig eldning med hälsoskadliga partiklar i röken. Mindre rök är lika med bättre förbränning och lägre bränsleförbrukning. Röken ska alltså vara vit och inte färgad.
  • Det är inte tillåtet att elda skräp, sopor, målade brädor eller liknande
  • Komplettera pannan med ackumulatortank i tillräcklig storlek eller om ni byter panna, byt till en miljögodkänd. Nya miljögodkända pannor kräver ackumulatortank för att förbränningen ska bli den utlovade.

Anmälan vid installation eller ändring av eldstad

Om du ska installera en eldstad eller ändra en befintlig eldstad måste du göra en anmälan till din kommuns byggenhet.

Sidan uppdaterades 2019-06-04