Radon

Radon är en radioaktiv gas som varken syns eller luktar. Ibland finns den i inomhusluften och då ökar risken för att vi utvecklar lungcancer. I kombination med rökning (aktiv eller passiv) ökar risken markant. I arbetet med Sveriges 16 miljömål har man beslutat att alla bostäder ska ha en radongashalt under 200 Bq/m3.


Radonkällor

Vanligaste källan när det gäller radon i inomhusluft är marken. Luften i marken innehåller alltid någon mängd radon. När lufttrycket inomhus är lägre än utomhus sugs radon in i huset om husgrunden är otät och marken är lättgenomsläpplig. Radon kan också komma med kranvattnet in i byggnader och sedan avgå till inomhusluften. 

Den tredje möjliga källan till radon inne är byggnadsmaterial. Allt byggnadsmaterial av sten innehåller radon, men oftast i små mängder. Radon finns i byggmaterial som till exempel blåbetong. Från slutet av 1920-talet fram till slutet av 1970-talet förekom det att man använde blåbetong när man byggde hus. Ibland användes det både i inner- och ytterväggar.

Mätningar

För att få reda på radonhalten i din bostad är att mäta årsmedelvärdet med hjälp av spårfilm i mätdosor. För att få fram ett årsmedelvärde krävs minst 2 mätdosor. Har man flera våningar där man vistas regelbundet ska man ha en mätdosa per våningsplan. Mätdosorna ska ligga på samma plats i bostaden under minst 2, helst 3, månader under perioden 1 oktober-30 april. Sedan skickas mätdosorna till ett laboratorium som analyserar dem och räknar ut årsmedelvärdet. Priserna för en radonmätning kan variera en del, därför är det bra att kolla priserna hos flera företag innan man bestämmer sig för vilket företag man anlitar.

Information

Svensk Radonförening har en sammanställd lista över de personer och företag som genomgått Strålsäkerhetsmyndighetens utbildning för mätning samt åtgärder mot radon. Länk till föreningens hemsida:

http://www.svenskradonforening.se

 

Åtgärder

Om årsmedelvärdet i inomhusluften överstiger 200 Bq/m3 bör åtgärder vidtas för att sänka halten. Det finns olika sätt att sänka radonhalten på. Oftast bygger de på förbättrad ventilation eller att hindra radonet från att komma in i byggnaden. 

Sidan uppdaterades 2019-06-04

Kontaktpersoner

Ulrika Dahl
0530-93 94 45

Heléne Jonsson
0531-93 94 49


Information

Boverket
Radonguiden
Strålsäkerhetsmyndigheten