Miljöledningsarbete i Bengtsfors

Miljöledningssystemet hanterar miljöanpassningen av den kommunala verksamheten. Foldern ”Miljöledning 2016” beskriver vad som är aktuellt att göra och följa under 2016. Innehållet hanteras på kommunchefens ledningsgrupp och behandlas sedan på årets miljökonferens där samtliga verksamhetsansvariga deltar. Vart tredje år genomförs en uppföljning - miljörevision. Resultatet av miljörevisionen blir nya rekommendationer för det fortsatta miljöarbetet. Dessa rekommendationer ligger sedan till grund för framtagandet av nya åtgärder på den årligt återkommande miljökonferensen. Ladda ner foldern här!


 Miljöledningens årshjul:

 Miljöledningens årshjul

Helhetsbild:
För närvarande hanteras frågor tillhörande naturvård, tillsyn och energirådgivning inte inom ramen för miljöledningssystemet. För att få en helhetsbild kan dessa frågor i framtiden kopplas till miljöledningsarbetet.

____________________________________________________________

Miljöledning från början

År 2010 startade Bengtsfors kommun arbetet med att införa ett miljöledningssystem där alla kommunala verksamheter kartläggs ur miljösynpunkt och alla miljöaspekter hanteras. Både politiker, arbetsledning och all personal deltar aktivt i detta arbete för en hållbar utveckling. En hållbar utveckling innebär en utveckling som möter människors behov idag utan att begränsa möjligheterna att möta framtida generationers behov. Syftet med ett miljöledningssystem är att forma en social, ekonomisk och ekologisk hållbar utveckling. För att garantera en hög kvalitet på miljöarbetet inom den kommunala verksamheten kommer alla anställda inom kommunen att ha tillgång till en miljöutbildning. Denna beräknas vara genomförd inom tre år.

Under våren 2010 deltog 18 personalgrupper med totalt 240 personer i dialogmöten där personalen utifrån sitt dagliga arbete kartlade den miljöpåverkan som verksamheten bidrar till. Detta resulterade i 78 förbättringsförslag med både tidsplaner och ansvariga för genomförandet. Under hösten fortsatte denna kartläggning.

De frågor som främst prioriterades och lyftes fram av personalen var energi, papper, inköp, transport och avfall. För dessa frågor har rutiner gällande för hela den kommunala verksamheten arbetats fram.
Rutin för administration, papper och kontor
Rutin för avfallshantering
Rutin för energi
Rutin för inköp av varor och tjänster
Rutin för resor och transporter

Senare har även tillkommit Rutin för miljömedvetenhet

Nedan finns några exempel på förslag till åtgärder som framkommit på dialogmöten publicerade:

Handlingsplan för Kommunkontorets kansli Bengtsfors kommun gällande pappershantering, avfall och källsortering.
Se handlingsplan för Kommunkontorets kansli Bengtsfors kommun (PDF)

Handlingsplan för Granåsgården, Bengtsfors kommun, gällande mat, energi, sopsortering och inköp av kemikalier och vitvaror.
Se handlingsplan Granåsgården (PDF)

Under våren 2010 inventerade studenter från Göteborgs Universitet bland annat kommunens energiförsörjning, avfalls- och återvinningshantering samt transporter. I "Miljöutredning Bengtsfors kommun" redovisas några av de resultat som studenterna kom fram till.
Miljöutredning Bengtsfors kommun (PDF)

 

 

 

 

Sidan uppdaterades 2017-07-25