Miljöledning

År 2010 startade Dalslands Miljökontor en storsatsning med att organisera miljöarbetet inom verksamheterna i de fyra Dalslandskommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och Mellerud genom införandet av miljöledning. Kommunerna har en nyckelroll för att lokalt skapa en god miljö och arbeta för en hållbar utveckling, vilket innebär en utveckling som möter människors behov idag utan att begränsa möjligheterna att möta framtida generationers behov. 

Genom kommunernas miljöledningsarbete ges de bästa förutsättningarna för en miljö- och klimatsmart verksamhetsutveckling.

Allas delaktighet är viktig i miljöledningsarbetet och kommunanställda erbjuds miljöutbildning. Miljökunskaperna är förstås också till nytta hemma, för att minska miljöpåverkan när det gäller t ex resor, mat, kemikalier och energianvändning. Dialogmöten genomförs på arbetsplatser för att ta fram handlingsplaner och åtgärder.

Mer information om Miljöledningsarbete

Några av de största miljöhot vi står inför idag är klimatförändringar, försurning och övergödning av sjöar och vattendrag, användning av farliga kemikalier och energislöseri. För att forma en hållbar utveckling är det viktigt att värna om vår rika natur, öka tillgången till ekologiska livsmedel, fasa ut fossila bränslen och ersätta dem med förnyelsebar energi, sträva efter ett kretsloppsanpassat samhälle där avfallsmängden minskar genom återvinning och återanvändning. I grund och botten vill vi skapa en god miljö samt en bra hälsa och livskvalitet för människor idag och i framtiden.

Vi lever idag i en värld där det sker snabba förändringar och nya miljökrav ställs på kommunerna och dess verksamhet. Miljöledning är ett verktyg för att möta dessa förändringar och ligga i framkant med miljöarbetet. Dalslandskommunerna har en hög ambitionsnivå på miljöområdet och verkar aktivt för en hållbar utveckling. Miljöledning är ett sätt att organisera och utveckla de kommunala tjänsterna och den kommunala servicen. All verksamhet, politiker och personal berörs och utvecklas tillsammans. Miljöledning hjälper också kommunerna att prioritera, följa upp och ständigt förbättra miljöarbetet samt redovisa resultatet offentligt. 

Genom kommunernas miljöledningsarbete ges de bästa förutsättningarna för en miljö- och klimatsmart verksamhetsutveckling. Miljöledningsarbetet omfattar både den interna verksamheten och det utåtriktade miljöarbetet till våra kommuninvånare, näringsliv och organisationer. Kommunen kommer årligen att upprätta en miljöredovisning. Hur miljöarbetet utvecklas rapporteras i kommunens delårs- och årsredovisning. 

Miljöanpassad upphandling

Vi hjälper kommunerna med miljökrav i upphandlingar och har följt upp hur leverantörer uppfyller miljökraven i livsmedelsleveranser respektive städkemikalier.

Läs mer här:
Uppföljning gemensamt livsmedelsavtal
Sammanfattning uppföljning livsmedelsavtal
Uppföljning städkemikalier

Miljöanpassat byggande

Sök på www.bastaonline.se. Där finns 120 000 miljöbedömda bygg- och anläggningsartiklar.


 

 

Sidan uppdaterades 2018-06-21

Kontaktperson

Kristina Haglund
kristina.haglund@dalsland.se
0530-93 94 58