Miljöprojekt & Strategi

Miljöprojekt och strategi innebär ett miljöarbete som är strategiskt, planerande och förebyggande men som inte innebär myndighetsarbete.

Förslag till miljöstrategiska insatser kan komma från olika håll, från kommunledningar, direktionen, miljöstrategerna eller miljönämnden. Respektive kommuns mål för miljön och hållbar utveckling är viktiga utgångspunkter, liksom de nationella och regionala miljömålen.
___________________________________________________________

Miljö- och energistrategerna på Dalslands Miljö och Energiförbund jobbar efter 6 miljömål och 10 åtgärdsstrategier:

Miljömål:

 6 miljöstrategiska miljömål

Miljömål 1: Begränsad klimatpåverkan

Utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser ska snabbt och kraftfullt minska för att undvika en mycket farlig klimatpåverkan på både hälsa, miljö, ekonomi och ekosystem. I första hand ska vi göra oss oberoende av fossil energi.

Miljömål 2: Giftfri miljö

Många produkter innehåller giftiga kemikalier som lagras i våra kroppar eller i naturen. Därför är det viktigt att göra medvetna val och välja produkter som har så liten påverkan som möjligt på miljön och människors hälsa. Exempel på vanliga produkter hos detaljister är: skor, kläder, leksaker, datorer, telefoner, kosmetiska och hygieniska produkter, möbler och byggprodukter. Omloppet av giftiga ämnen i samhället ska minska. Vid offentlig upphandling till bl.a. skolor, förskolor och av IT-produkter finns goda möjligheter att välja produkter som är säkrare och mindre hälso- och miljöstörande.

Miljömål 3: Levande sjöar och vattendrag samt grundvatten av god kvalitet

Kvaliteten varierar i våra sjöar, vattendrag och grundvatten. Negativ påverkan från t.ex. övergödning, försurning, föroreningar och regleringar ska åtgärdas. En god vattenkvalitet är målet för att trygga bl a ekosystemens fortlevnad, tillgången på dricksvatten och processvatten samt utvecklingen av friluftslivet och turistnäringen.

Miljömål 4: Ett rikt skogs- och odlingslandskap med myllrande våtmarker

Skogens och odlingslandskapets produktion, kulturmiljövärden och biologiska mångfald ska skyddas. Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion ska värnas. Kommunernas naturvårdsprogram är en viktig grund för kommunernas medverkan i arbetet med detta miljömål.

Miljömål 5: Hållbar planering, konsumtion och närproducerad mat

Kommunerna ska utveckla sina miljöledningssystem och den strategiska planeringen i olika sektorer. Detta för att tydligare beakta hållbarhetsperspektiv, miljömål samt sociala- och etiska aspekter. Konsumtion av varor och tjänster från andra länder står för en stor del av miljöpåverkan. Sociala krav i upphandlingar ska ställas för att motverka förekomsten av brott mot mänskliga rättigheter för de som producerar och levererar varor och tjänster till kommunen.

 

Produktionen av mat orsakar bl a klimatförändringar, minskad biologisk mångfald, övergödning och utarmning av vår jords resurser. Klimatsmart mat ska väljas så att vi bidrar till en hållbar utveckling. Ofta kan valet av närproducerad mat vara positivt ur klimatsynpunkt. Dessutom kan det bidra till öppna landskap och en god livsmiljö för djuren.

Miljömål 6: Slutna rena kretslopp och minskade avfallsmängder

Dagens konsumtionsmönster genererar stora avfallsmängder. Att förebygga uppkomsten av avfall ger miljövinster som ofta är betydligt större än de miljövinster som genereras då ett avfall material- eller energiåtervinns. Det avfall som trots allt uppkommer ska i första hand återanvändas, i andra hand återvinnas, i tredje hand energiåtervinnas och som sista utväg deponeras.

___________________________________________________________

10 åtgärdsstrategier för att nå miljömålen:

Strategier är verktyg, arbetssätt och metoder som leder processen till att nå miljömålen. Strategierna är framtagna och anpassade till de kommunala verksamheterna, miljökontorets verksamhet, näringslivet och andra organisationer samt allmänhetens strävan för en hållbar utveckling.

  1. Miljötillsyn: Tas ej upp här utan ingår i stället i miljönämndens tillsynsplan.
  2. Miljöledning i kommunerna: Samtliga fyra kommuner har infört miljöledning inom sina verksamheter. Miljöstrategerna arbetar med att implementera detta arbete i kommunerna genom bl.a. miljöutbildningar, miljörutiner och miljörevisioner.
  3. Klimat och energi: Samverkan sker mellan miljöstrategerna och klimat- och energistrategerna i arbetet för att fasa ut fossila energislag i Dalsland och stödja utvecklingen av förnybar energi, t.ex. biogas, vind- och solenergi. Respektive kommuns energi- och klimatplan samt energieffektiviseringsstrategi är vägledande i arbetet.
  4. Miljöanpassad offentlig upphandling: Vilka krav som ställs i offentliga upphandlingar påverkar direkt möjligheterna att nå en hållbar samhällsutveckling, uppnå miljömålen och aktivt motverka förekomsten av brott mot mänskliga rättigheter för de som producerar och levererar varor och tjänster till kommunen. ILO:s grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet ska respekteras av leverantörer av varor och tjänster till kommunen.
  5. Hållbar samhällsplanering: Inom all kommunal planering ingår idag ett hållbarhetsperspektiv. Utvecklingen i omvärlden går dock fort och det krävs ständigt ny kunskap och nya metoder för att möta kraven på en hållbar samhällsplanering. Ett aktivt samarbete mellan kommunernas planeringsorgan, miljökontoret och andra myndigheter är viktigt för ett tydligt hållbarhetsperspektiv i planprocesserna.
  6. Miljöinformation: Kommunikationen med kommuninvånare, näringsliv och organisationer är grundläggande och en förutsättning för en hållbar utveckling. Informationen bör på bästa sätt anpassas till, och utvecklas utifrån de lokala förutsättningarna. Målet är att alla blir delaktiga i ett dubbelriktat informationsflöde. När dialogbaserad metod används är det viktigt att synliggöra de olika perspektiv och intressen son finns kring en fråga.
  7. Hållbar livsstil och konsumtion: Livsstilsfrågorna är avgörande och vi behöver utveckla beteenden och konsumtionsmönster som är hållbara. Detta innebär bland annat att vi måste minska konsumtionsstressen. Många produkter innehåller giftiga kemikalier som hamnar i avloppet eller i avfallet, och som i värsta fall lagras i våra kroppar eller i naturen. Därför är det viktigt att göra medvetna val och välja produkter som har så liten påverkan som möjligt på människors hälsa och på miljön. Genom att medvetet välja klimat- och miljösmart mat kan vi bidrar till en hållbar utveckling. Frågan om ekologisk och/eller närproducerad mat ska alltid beaktas.
  8. Naturvårdsplanering: Kommunernas framtagna naturvårdsprogram sammanfattar befintliga kunskaper och erfarenheter från naturvårdsarbetet i kommunerna och är vägledande för framtida naturvårdsarbete, fysisk planering och lovgivning. Naturvårdsprogrammen visar hur vi kan ta vara på de rika naturvärden vi har i kommunerna. Förhoppningsvis kan detta bidra till ett ökat friluftsliv och intresse för hembygden och naturen.
  9. Vattenplanering: Kommunerna bör utforma vattenplaner (kallas ofta Blåplan) som behandlar sjöar, vattendrag och grundvatten och dess betydelse för hälsan, miljön och ekosystemen. Ett syfte är att konkretisera olika slags insatser för att uppnå miljömålen och miljökvalitetsnormerna. I Blåplanen bör berörda grannkommuner samverka och planen indelas efter avrinningsområdena. För den kommunala vatten- och avloppsverksamheten är VA-planer viktiga styrdokument och arbetet med VA-planer pågår nu i alla fyra kommuner och planerna handlar om dricksvatten, spillvatten och dagvatten.
  10. Miljödiplomering av företag: Hur företagens tillverkning och produktion sker samt hur den interna konsumtionen hanteras i företagen påverkar våra möjligheter att nå en hållbar utveckling. På samma sätt som det är viktigt för kommunerna att miljöanpassar sin verksamhet genom införande av miljöledning är det viktigt att företagen miljöanpassar sin verksamhet genom t.ex. miljödiplomering. Samverkan mellan företag, näringslivssekreterare och miljöstrateg när det gäller miljödiplomering kan på det lokala planet vara ett steg i rätt riktning.

 

 

Sidan uppdaterades 2018-06-20

Kontaktpersoner


Miljöstrateger:
Katrin McCann
katrin.mccann@dalsland.se
0530-93 94 59

Jan Sandell
jan.sandell@dalsland.se

0528-93 94 55

Kristina Haglund
kristina.haglund@dalsland.se
0530-93 94 58