Företag

Du som livsmedelsföretagare är skyldig att upplysa kontrollmyndigheten,
det vill säga Dalslands Miljökontor, om vilka livsmedelsanläggningar som du ansvarar för, så att de kan registreras eller godkännas. Livsmedelsföretagaren ansvarar för att alla relevanta krav i lagstiftningen uppfylls. Bland annat finns krav på att verksamheten har ett system för egenkontroll och att de livsmedel som släpps ut på marknaden är säkra. Branschorganisationerna har arbetat fram branschriktlinjer som skall vara till hjälp för hur lagstiftningen kan uppnås.

Registrering

Registrering är en enkel process, som går ut på att du anmäler till Dalslands Miljö- och Energikontor att du ska starta verksamhet (se länk under blanketter). Dalslands Miljö- och Energikontor granskar de uppgifter som kommit in och behövs kompletterande uppgifter så kontaktas du av den inspektör som handlägger ditt ärende.

Från när gäller min registrering?

Verksamheten får påbörjas 10 arbetsdagar efter det att anmälan har kommit in till miljökontoret, om miljökontoret inte meddelat annorlunda.

Kontroll av lokal, egenkontrollsystem och livsmedelshantering

Först efter att du har startat din verksamhet gör miljökontoret ett besök på plats.
Om miljökontoret bedömer att livsmedelshanteringen, lokalen eller egenkontrollsystemet inte uppfyller kraven i livsmedelslagstiftningen kan ett beslut om förbud eller föreläggande utfärdas av miljökontoret.

Att starta upp en livsmedelsverksamhet utan att anmäla detta till kontrollmyndigheten är ett brott mot livsmedelslagstiftningen. vilket kan leda till att verksamheten förbjuds och att livsmedelsföretagaren polisanmäls för brott mot livsmedelslagen.

Avgift för registrering

En registrering kostar för närvarande 1044 kr vilket motsvarar en timmas tillsyn.

Årlig kontrollavgift

Från och med det år som registrering sker ska en årlig kontrollavgift betalas till Dalslands Miljö- och Energinämnd. För att bestämma storleken på den årliga kontrollavgiften använder miljökontoret livsmedelsverkets modell för riskklassning.

Ägarbyte eller ändring

En registrering av livsmedelsanläggningen upphör att gälla vid ägarbyten. Den nya ägaren måste se till att få en ny registrering för sin anläggning innan den får starta. Stor förändring t.ex. förändring av sortiment som påverkar riskklassning eller upphörande av verksamheten skall också anmälas till miljökontoret.

OBS!

Animalieanläggningar som omfattas av EG 853/2004 ska fortfarande godkännas.

Utbildning

Livsmedelsföretagaren ska uppfylla kraven i livsmedelslagstiftningen och för att bl.a. få fungerande rutiner för egenkontrollen krävs utbildning. Alla som jobbar inom företaget ska ha en anpassad utbildning beroende på arbetsuppgifter. Personalen ska ha tillräckliga kunskaper redan då verksamheten startar och sedan ges möjligheter att kontinuerligt upprätthålla dessa kunskaper. För att kunna genomföra en HACCP (se vidare i avsnittet om egenkontroll, under Lagstiftning i vänstermenyn) krävs särskilda kunskaper!

Kontroll

Miljökontorets uppgifter innebär i huvudsak kontroll av att lagstiftningen efterföljs. Detta gör vi genom att t.ex. handlägga anmälan om registrering/ansökan om godkännande av livsmedelsanläggning, genomför inspektioner, tar prover, planerar och genomför särskilda projekt och svara på frågor.

Vi har rätt att få information, tillträde till anläggningar m.m. som behövs för att vi ska kunna utföra vår kontroll. Om risker i livsmedelshygien kan konstateras så har miljönämnden möjlighet att meddela villkor, förelägganden eller förbud i de fall där lagstiftningen inte följs.


 

Sidan uppdaterades 2020-03-23