Miljöskydd

Arbetet med miljöskydd omfattar handläggning av anmälningar om miljöfarlig verksamhet samt yttranden till länsstyrelse eller miljödomstol över miljöfarliga anläggningar som är tillståndspliktiga enligt miljöbalken. Tillsyn (kontroll av lagefterlevnad) bedrivs på verksamheter som påverkar miljön. Vanligtvis kontrolleras utsläpp till luft, vatten och mark, vilka kemikalier och avfall som hanteras samt hur man arbetar förebyggande med miljöfrågor. Tillsynen kan även omfatta verksamhetens hushållning med råvaror, energi och andra resurser. Återanvändning, återvinning och annat miljötänkande ska främjas.


Miljöfarlig verksamhet definieras i tre punkter

  • utsläpp av avloppsvatten, fasta ämnen eller gas från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten,
  • användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet för människors hälsa eller miljön genom annat utsläpp än som avses ovan eller genom förorening av mark, luft, vattenområden eller grundvatten, eller
  • användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet för omgivningen genom buller, skakningar, ljus, joniserande eller icke-joniserande strålning eller annat liknande.

De verksamheter som Miljökontoren har tillsyn över omfattar allt ifrån stora industrier till små verkstäder, oljecisterner, enskilda avloppsanläggningar och värmepumpar. Beroende på inriktning och omfattning ska miljöfarliga verksamheter anmälas och/eller tillstånd sökas hos kommun, länsstyrelse eller miljödomstol. Klassificeringen görs enligt bilagan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899).

Sidan uppdaterades 2017-12-07